Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Dossierinzage; dossiers opvragen en aantoonbare fouten eruit krijgen

Nuttig om te weten >>

Overwegingen

1.    Bij brief van 4 april 2016 heeft [appellante] inzage verzocht in de dossiers van haar [zoon] en haarzelf op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp).

    Bij de brief van 12 mei 2016 heeft JBRR aan [appellante] inzage in en afschrift van de op haar betrekking hebbende stukken gegeven, maar geweigerd inzage te verlenen in de stukken die betrekking hebben op haar zoon.

2.    De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard van het beroep van [appellante] kennis te nemen omdat de Jeugdwet met ingang van 1 augustus 2016 is gewijzigd. In die wijziging is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 artikel 7.3.17 van de Jeugdwet ingevoerd. Weliswaar was de bestuursrechter ten tijde van het instellen van het beroep bevoegd het beroep in behandeling te nemen, maar met de inwerkingtreding met terugwerkende kracht van artikel 7.3.17 van de Jeugdwet is niet de bestuursrechter maar de burgerlijke rechter de bevoegde rechter.

3.    [appellante] verzoekt in hoger beroep om inzage in het dossier van haar zoon toe te staan. Volgens haar is de uithuisplaatsing van haar zoon onrechtmatig evenals haar ontheffing uit het ouderlijk gezag.

4.    De rechtbank heeft zich terecht onbevoegd geacht het beroep in behandeling te nemen.

    Het op 1 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking getreden artikel 7.3.17 van de Jeugdwet luidt: "Een beslissing van een jeugdhulpverlener genomen op grond van deze paragraaf [over toestemming, dossier en privacy], een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, van [de Wbp], alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 van [de Wbp] gelden, ook voor zover de jeugdhulpverlener de beslissing heeft genomen als of namens een bestuursorgaan, voor de toepassing van hoofdstuk 8 van [de Wbp], als een beslissing genomen door een ander dan een bestuursorgaan."


De heer Tj. Strubbe schrijft: 

Dus wanneer het college van B&W het dossier heeft, valt de dossierinzage onder de Wbp en Awb.

Doch waar de gezinsvoogdij (G.I.) het dossier houdt, wordt door deze wetswijziging ouders gedwongen advocaatkosten te maken, terwijl normaal de Wbp geldt en er geen advocaat nodig is.

Vraag dus ook bij het ‘college’ (B&W), zoals de Jeugdwet spreekt over de gemeente, het jeugdhulpdossier op.

Ook bij derden kunnen dossiers liggen.


Zie ook:
https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=BeroepschriftRb_031_1 


Dossier opvragen:
De brieven hebben enigzins succes gehad. Het is inderdaad vrij eenvoudig om de in gebreke stelling in te dienen bij de rechtbank. Het juridisch loket in Haarlem en de Rechtbank in Haarlem hebben hier goed bij geholpen en die gaven aan dat je dwangsommen (hoog bij Jeugdzorg anders doen ze niks van 10.000,- per week dat fouten blijven staan in dossiers) moet eisen tegen Jeugdzorg en de Horizon voor het niet aanpassen van fouten die je kan weerleggen. Ook tips gehad voor hoe dit te doen bij de Raad van de Kinderbescherming. Maar die schijn je gelijk in gebreke te kunnen stellen als ze zaken niet aanpassen. Dit schijnt aan de lopende band te gebeuren en met succes, soms zelfs dat dossier vernietigd moeten worden omdat ze maar niks aanpassen en kinderen daardoor ook weleens weer thuis geplaatst werden. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. Wellicht helpt het mensen door op de site te vermelden dat ze ze voor de in gebreke stelling ook door te verwijzen naar het juridisch loket en de rechtbank voor advies hoe dit te doen. Aldus een donateur.


Ga terug