Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Debat en vergadering op 3 oktober 2018 in Tweede Kamer, met verslag van een donateur

Interessant >>

 De bijdrage van KOG staat er niet bij: alleen de bijdragen van de genodigden zijn hier te lezen. Zie voor de brief van KOG: Correspondentie. De commissie J&V heeft geschreven aan KOG dat de leden onze e-mail "desgewenst kunnen betrekken bij het rondetafelgesprek over actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen op 3 oktober 2018."

Een donateur die op de tribune de bijeenkomst heeft bijgewoond heeft gemailed:
Woensdag 3 oktober: hoorzitting Actieplan Jeugdfeitenonderzoek bezocht. 

Onderwerp: de vraag inhoeverre het Actieplan Jeugdfeitenonderzoek naar de mening van de Tweede Kamer recht doet aan de eerdere moties over "waarheidsvinding in de Jeugdzorg".

Verslag: geen.

Persoonlijke aantekeningen:

 

Blok wetenschap:

 

De 1e spreker mw.Uit Beyerse deed verslag van de gegevensverwerking uit het voorafgaande traject van feitenonderzoek in de Jeugdzorg, zij beschreef dat "relevante informatie uit de lokale werksessies en het landelijke Congres 2017 niet volledig en betrouwbaar" cf. Jw art.3.3. in het Actieplan zijn verwerkt.

 

De 2e spreker mw. Bruning vestigde aandacht op de zwakke representatie van het belang van het kind (B.I.C.)bij de werkprocessen binnen het jeugdzorgstelsel. Zij herinnerde aan de uitspraak van de Congres-voorzitter mr. Carrie Jansen dat het "f.."afgelopen moet zijn met de verwijtbare onzorgvuldigheden van Jeugdzorg."

 

De 3e spreker de hr. Van Montfoort stelde vast dat het Actieplan (nog steeds) geen enkel zicht biedt op verbetering van de rechtszekerheid van het clientsysteem.

 

Blok uitvoeringspraktijk:

 

Uitnodiging aan kamerleden om de praktijk te bezoeken en inspanningen tot optimalisering te bekijken.

 

Pleidooi voor verruiming van middelen en faciliteiten vanwege beperkingen bij goede jeugdhulp binnen de bestaande kaders.

 

Verwijzing naar de onwerkbare tegenstrijdigheid in het hybride "zorg vs.straf" model, met als gevolg schade aan de vertrouwensrelatie met clienten.

 

Defensieve maar herkenbare verhalen over de "spagaat" op de werkvloer en HRM problemen.
 

Blok Oudervertegenwoordigers:

 

Mw.Kalverboer erkende dat de kwaliteit van het jeugdfeitenonderzoek sinds 1996 nog niet merkbaar was verbeterd, zij pleitte voor betere implementatie van het IVRK, in het bijzonder standaardisering in het hele stelsel van General Comments nr.14.B.I.C. rapportage.

 

De hr. Tromp vroeg aandacht voor het principiele onderscheid tussen jeugdfeitenonderzoek naar objectiveerbare kindermishandeling en de kwestie van geschiktheid van ouders voor gedeeld gezag na echtscheiding. Hij wees op de grote kans op onzorgvuldige uitkomsten, met onherstelbare schade aan family-life, vooral in de eerste fase van een scheidingsproces. Hij bepleitte opnieuw het onderzoek naar zg. "cold cases" omdat inmiddels door alle partijen is erkend dat de professionaliteit van de kernbeoordelingen en beslissingen in de voorafgaande jaren nog in de kinderschoenen stond.

 

De hr.Van Woerkom lichtte toe dat LOC op uitnodiging van het Min. van V&J het voorafgaande feitenonderzoek van de uitvoerinsgpraktijk heeft georganiseerd, en dat daarbij de mening van het clientsysteem uitvoerig werd geinventariseerd. Hij beschreeft dat daarna door de Minister is besloten om de opdracht voor een Actieplan in handen te geven van de G.I. en de RvK. Hij erkende dat de aanbevelingen voor beter jeugdfeitenonderzoek slechts door de Minister zijn overgenomen inzover het geen afdwingbaar recht op zorgvuldig genormeerd  jeugdfeitenonderzoek cf. Jw art 3.3 voor het clientsysteem betreft.

 

Mw.Van Doremalen kreeg applaus voor haar afsluitende betoog, waarin zij de conclusies van het Congres herhaalde: de unaniem ondersteunde aanbeveling om het normenkader voor goed jeugdfeitenonderzoek aan te passen aan de stand van de wetenschap van vandaag, in plaats van het onderbuikgevoel van de honderden jaren ervoor. Zij vertolkte de waarschuwing van de wetenschap aan de politiek om toevalstrefferes en onderbuikgevoel niet langer als basis voor levensloopbepalende beslisisngen toe te staan, want:"Baat het niet, dan schaadt het WEL".

 

Van de vragen is mij bij gebleven:

 

Hoe komt het dat er na zoveel jaren inspanning nog geen enkele verbetering is opgetreden in het jeugdfeitenonderzoek. Deze vraag werd niet verder behandeld.

 

Hoe het komt dat LOC slechts een deel van de aanbevelingen uit het Congres heeft doorgegeven in het Actieplan. Dat verschil is blijkbaar op het ministerie ontstaan in de periode na afsluiting van het Congres.

 

Of LOC bereid is om aanvullingen op het Actieplan te leveren. Dat werd door LOC toegezegd.

 

Welke rol de belanghebbende instellingen van de Rijksoverheid verwachten, sinds de decentralisatie.


Ga terug