Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

De Tweede Kamer ontvangt op 6 juni 2018 het Actieplan van de Ministers, verzoek om uitstel behandeling, visiedocument ouders zoals geformuleerd door Mr Prinsen

Interessant >>

https://www.stichtingkog.info/media/AVF_MTK_20180616.docxFrom: A. Groenen [ mailto:agroenen@gmail.com]

Sent: Thursday, June 14, 2018 10:10 AM
To: cie.jv@tweedekamer.nl; v.bergkamp@tweedekamer.nl
Cc: Desiree van Doremalen; alicejansen@planet. nl; tinekevoogd@hotmail.com; Truus Barendse-Cornelissen; Sipke Baarsma; Bas vthoff; vera.hooglugt@ziggo.nl; peter tromp
Subject: Actieplan Verbetering Feitenonderzoek
Importance: High

Betreft Procedure vergadering J&V van 20 juni

re "Actieplan Verbetering Feitenonderzoek"

Verzoek tot uitstel van behandeling in de Tweede Kamer

Heeft de jeugdzorgketen en politiek dan niets geleerd van de zaak Sharleyne?

Moeten ouders na tientallen jaren vechten nog steeds gaan wachten op het volgende

"fatale ongeluk" of "familie-drama"?

Vorige week woensdag (6 juni) hebben de bewindslieden van VWS en JenV het "Actieplan Verbetering Feitenonderzoek" (hierna "het Actieplan") naar de Tweede Kamer gezonden. Dit is ter uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bergkamp (d.d. 14-11-2016, vergaderjaar 2016-2017, nr 34 550 XVI, nr 91 herdruk). Deze motie kwam voort uit de grote onvrede (lees woede en wanhoop) van ouders over het totale gebrek aan enig feitenonderzoek in de gehele jeugdzorgketen, en de constatering in de motie, dat "waarheidsvinding nog niet overal zo wordt toegepast zoals de wet dit vereist". Dit laatste is dè "understatement" van de eeuw en alle voorgaande eeuwen.

Ruim drie jaar na de invoering van deze wettelijke verplichting stellen vrijwel alle (SKJ-gecertificeerde) jeugdzorgwerkers (inclusief de expliciet in artikel 3.3 Jeugdwet genoemde gezinsvoogden / raadsonderzoekers) nog steeds (mede via hun advokaten), dat "waarheidsvinding niet tot hun takenpakket behoort", laat staan dat ze hier uitvoering aan geven. D.w.z. in de praktijk wordt in de gehele jeugdzorgketen structureel en pertinent geweigerd om aan enige vorm van feitenonderzoek te doen, met desastreuse gevolgen voor duizenden gezinnen. In de bijlage kunt u lezen, dat management van gecertificeerde instellingen hun SKJ-gecertificeerde medewerksters zelfs verbiedem om kennis te nemen van aangereikt bewijsmateriaal van kindermishandeling.

De bewindslieden van VWS en J&V hadden volgens de gewijzigde motie "in samenwerking met ouderorganisaties" een Actieplan moeten ontwikkelen. De bewindslieden hebben deze ongewenste inbreng van ouders omzeild door een subsidie te geven aan het Landelijk Overleg Clientenraden ("LOC") voor het organiseren van een aantal inspraak bijeenkomsten. Het LOC is echter slechts een electronisch "platform", en is op generlei wijze opgezet en/of ingericht om zelf "namens ouders" te kunnen spreken. Zo heeft het LOC slechts twee medewerkers (1.6 FTE), en beschikt absoluut niet over de vereiste middelen, kennis, netwerk en onafhankelijkheid om een dergelijk project te ondersteunen. Het Ministerie van J&V is hier diverse malen op gewezen en wel door diverse betrokkenen. De schijn van ouderparticipatie is gewoon "gekocht" door de subsidie aan het LOC.
 

In (de aanbiedingsbrief) van het Actieplan wordt de suggestie gewekt, dat ouders zijn gehoord en betrokken bij het proces. Zoals uiteengezet in onze brief van 24 mei j.l. gericht aan het Ministerie van J&V is hiervan echter geen sprake:

"Gezien de omvang van dit probleem heeft het ministerie van J&V medio 2016 een subsidie gegeven aan het LOC, met het verzoek om e.e.a. (samen met alle betrokkenen) in kaart te brengen. Hiervoor heeft het LOC, conform afspraak, vijf regio-nale bijeenkomsten, een landelijk congres, en vier "focusgroepen" georganiseerd. De samenvattingen van deze bijeenkomsten wordt door veel participanten als onvolledig en zelfs misleidend ervaren. Ook is weinig ruchtbaarheid gegeven aan de bijeenkomsten, was deelname beperkt, en is een (grote) maatschappelijke discussie ontmoedigd*. De stelling dat de inhoud van het concept actieplan is afgestemd met de ouders is daarmee onhoudbaar geworden.

* Zo mochten er maar tien participanten deelnemen aan elke focusgroep, kregen mensen geen concept teksten voorafgaande aan de besprekingen / bijeenkomsten, was de toegang tot het Congres voor ouders uitermate beperkt, en werd discussie buiten de regiobijeenkomsten en focusgroepen ontmoedigd o.a. door het niet delen van namen en contactgegevens van deelnemers, zelfs indien zij daar wel toestemming voor hadden gegeven. Dit laatste was vooral voor individuele (niet geörganiseerde) ouders een belemmering."

Volgens het kopje "Totstandkoming Actieplan", heeft het LOC "bijeenkomsten over feitenonderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam [VJAR] geörganiseerd, met het doel te komen tot uitwisseling van ervaringen en kennis, vaststellen van knelpunten en het formuleren van verbeterpunten." Echter, het thans voorliggende Actieplan wordt voor zover wij weten door geen enkele "ouderorganisatie" gesteund, en ook de Erasmus Universiteit en de VJAR voelen zich volledig buiten spel gezet door het Ministerie van J&V en het LOC. De kernverbeterpunten van ouders (zie bijlage), Erasumus Universiteit en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten zijn volstrekt genegeerd.

Zelfs het LOC stelt in haar reactie op het Actieplan:

"LOC heeft ook laten weten dat er meer aandacht naar de versterking van de rechtspositie [van ouders & kinderen] uit had moeten gaan. LOC dringt er daarom stevig op aan dit alsnog te regelen."

Met deze opmerking probeert het LOC uitsluitend de schijn te wekken, dat ze spreken namens en/of handelen in het belang van ouders. Niets is echter minder waar.

De wijze waarop dit Actieplan tot stand is gekomen, is een rechtstaat onwaardig. De Ketenpartners hebben hun macht misbruikt om het voorbestaan van hun verdienmodel te laten prevaleren boven het welzijn van kinderen en ouders.

Hierbij stuur ik u de brief van de Groep van 18+ (ruim 40 ouders en 4 "ouderorganisaties", t.w. 3 Stichtingen en 1 Vereniging) die vandaag naar de Kamer wordt gestuurd. Deze brief bevat een eigen Actieplan waarin niet alleen wordt aangegeven hoe aan de vier "meningen" van de motie wèl kan worden voldaan, maar ook hoe de juiste randvoorwaarden kunnen worden bewerkstelligd om jeugdzorg structureel te verbeteren.

Middels deze e-mail bepleiten wij uitstel van de behandeling totdat "ouderorganisaties" daadwerkelijk zijn gehoord, zonder dominante participatie van ketenpartners.

Hoogachtend,

 

Namens de groep van 18+

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Tel.nr. 06-83195349


 

https://www.stichtingkog.info/media/Rechtsstaat_ook_voor_kinderen-9.pdf


Ga terug