Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Conflictscheiding en de urgentie van goed onderzoek betreffende omgangszaken

Actualiteit >>

Conflictscheiding en de urgentie van goed onderzoek betreffende omgangszaken

‘Bij 40% van de mensen die in een high conflict divorce belanden, speelt huiselijk geweld een rol’ meldt Fier middels twitter. Het is een opmerking om even stil van te worden. Doorgaans negeert men het geweldsaandeel binnen omgangszaken. Het blijkt dat de wijze waarop hulpverleners naar een conflictscheiding kijken van belang is. Vooroordelen, eenzijdige beeldvorming en/of het negeren van kennis over geweld kan van grote invloed zijn op het wel en wee van ouders en hun kinderen. ‘Mother Blaming’ is heden ten dage ‘in’. Hierdoor staan binnen echtscheidingszaken partners die relationeel geweld hebben meegemaakt, vaak vrouwen, alleen en blijven verstoken van hulp. Het is niet ondenkbaar dat partners voor een tweede maal onder geweld te lijden hebben maar nu van de kant van ‘hulpverleners’ omdat zowel hun opvoedcapaciteiten als hun geestelijke gezondheid wordt betwijfeld. De gevolgen van stress laten zich raden. Ook voor kinderen is deze ontwikkeling niet wenselijk. De partner die geestelijk en/of fysiek geweld gebruikt tegen de (ex) partner hoeft zich niet te verantwoorden. Slechts de omgang staat centraal en de logistieke problemen rond die omgang.  Het geweld dat binnen de relatie en/of na het beëindigden van de relatie heeft plaatsgevonden wordt genegeerd. De problematiek van de mishandeling wordt zoveel mogelijk buiten beeld gehouden.

Het was tot op heden ‘stil’ rond dit thema. Er lijkt nu schot in deze zaken te komen door vanuit een andere invalshoek naar de omgangsproblematiek te kijken. Nieuw kritische inzichten verkregen door gedegen onderzoek uit verscheidene westerse landen als ook een open houding van samenwerken en leren van elkaar lijkt eindelijk door te breken. Tekenen van hoop en nieuwe ontwikkelingen rijzen op aan een bijna uitgestorven horizon.

Donderdag 26 november 2015 vond het door Fier georganiseerde Congres Huiselijk Geweld plaats met als thema ‘Doorbreek de geweldscirkel voor en achter de voordeur’ https://www.huiselijkgeweldcongres.nl  Bovenstaand geciteerde twitter komt uit de voordracht van hoogleraar forensisch psychologie Corine de Ruiter. Zij heeft de term ‘vechtscheiding’ om redenen vervangen voor het Engelstalige begrip HCD of wel ‘High Conflict Divorce’.

Ook dr Sietske Dijkstra gebruikt op de Women’s Shelters Conference van 3-6 november 2015 Den Haag in het gezamenlijke inleidend schrijven voor de Workshop over archieving Post Divorce Safety de term ‘high-conflict divorce’.( https://www.worldshelterconference.org/en/news/achieving-post-divorce-safety./42/ en https://www.sietske-dijkstra.nl/blogs/ ). Dijkstra stelde al in 2008 in haar artikel ‘Na Partnergeweld’ dat ‘verscheidene begrippen (waaronder ‘vechtscheiding’  en de retoriek van de ‘belangen van het kind’) het geweld dat daaronder ligt of de structuur van het systeem kunnen verhullen’.

Het verdient aanbeveling om de oude term vechtscheiding te verlaten en voortaan over conflictscheiding te spreken om de meer genuanceerde werkelijkheid aan het woord te laten en zo een kans te geven. De realiteit van geweld binnen gezinnen kan zo besproken worden. De geweldscirkel kan alleen doorbroken worden als deze gezien mag worden. Dat betekent dat menig vooroordeel op de helling moet. Ook, juist bij zaken rond scheiding en omgang.

Op de recente Women’s Shelters Conference ‘workshop’ door Dijkstra en de Ruiter was ook Professor Mariannne Hester aanwezig. Zij heeft onderzoek gedaan naar de werking van 3 verschillende systemen (politie en justitie, jeugdzorg/jeugdbescherming, scheiding en omgang) als het gaat om mishandelde vrouwen. De specialismen blijken elkaar niet aan te aanvullen of samen te werken maar eerder tegengestelde krachten te zijn. Al in 2006 heeft Hester de term ‘planet metaphor’ ofwel ‘planeten metafoor’ geïntroduceerd. Elk specialisme trekt zich terug op de eigen planeet. Waar krachten samengebundeld zouden moeten worden om geweld terug te dringen, gebeurt dit helaas niet.

Corine de Ruiter stelt in het artikel ‘Het programma kinderen uit de knel in de knel’: ‘Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat er in vechtscheidingsgezinnen vaak meer aan de hand is dan alleen kinderen die knel zitten tussen ruziënde ouders’. https://www.directievetherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/DT-35-3-4/Het-programma-Kinderen-uit-de-knel-in-de-knel  Zij breekt een lans voor meer onderzoek naar geweld binnen scheiding en omgang: ‘De risico's van hun (lees auteurs van het programma ‘Kinderen uit de knel’) aanpak, in het bijzonder het risico van onvoldoende onderzoek naar mogelijk geweld binnen het vechtscheidingsgezin, worden door de auteurs niet onderkend’. Zij adviseert:  ‘Gebruikmaken van de recente wetenschappelijke kennis over vechtscheidingsgezinnen en leren van de best practices uit het buitenland’.

Wat betreft de benodigde samenwerking tussen de verscheidene planeten, is er hoop voor hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Op de Women’s Shelters Conference werd er uitgebreid aandacht besteed aan de Pilots Justice Centers Europe. Binnen deze centra lijkt men van de planeten metafoor te hebben geleerd door deze vooral achter zich te laten en samen te werken. Het idee Family Justice Centre, FJC, komt recent uit Noord-Amerika overwaaien. Het is een prachtige positieve ontwikkeling en indrukwekkend om te zien hoe kennis wordt gedeeld en in praktijk gebracht. FJC in VS nu ook in Europa... En leuk om te constateren: nu eens Europees geld goed besteed! Een pilot dat mogelijk binnen de gehele westerse wereld navolging verdient en realiteit kan worden. Nog mooier zou zijn dat ook kennis en best practices (bewezen effectiviteit) rond scheiding en omgang wordt geïmplementeerd zodat mogelijke mishandeling openlijk besproken kan worden en geweld teruggedrongen wordt. Dat is in het belang van allen!

Carina van den Dongen

 

https://www.familyjusticecenterseurope.org/

https://www.youtube.com/watch?v=vEKspqxSr-Y

https://www.familyjusticecenterseurope.org/doc/FJC-presentatie-congres-18-11-Tilburg.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=itPmISWMO8c

Global Network of Women's Shelters

Global Network of Women's Shelters

https://www.veiligehaven.nl/symposium/sprekers/ : Symposium 5 februari 2016 ‘In dialoog over conflictscheidingen’

 

 

De twitter van Fier HG  Congres Huiselijk Geweld, Amsterdam 26-11-2015, geeft een inkijk in de ontwikkeling van nieuwe inzichten:

Nu aan het woord: Sander van Arum, hoofd behandelzaken De Waag Nederland, over de aanpak van huiselijk geweld

Drie maanden rond een echtscheiding is het risico op huiselijk geweld het grootst, aldus Sander van Arum. #congresHG

Risicotaxatie huiselijk geweld nodig om te bepalen: welke zorg is nodig? Zonder veiligheid blijven gezinsleden schade oplopen.

Uit onderzoek komt naar voren dat pleger van huiselijk geweld zelden betrokken is bij de hulpverlening

Geweld gaat vaak door tijdens hulptraject huiselijk geweld. Hulpverleners hiervan vaak niet op de hoogte

Goed veiligheidsplan bij huiselijk geweld is nodig: wat gebeurt er in gezin, identificeer gevaar en bescherming tegen dit gevaar. #congresHG

Risico-taxatie zou ook moeten kijken naar wat veiligheid betekent voor omgang en gezag?

Nu: Corine de Ruiter over een evidence-based aanpak van beschuldigingen van kindermishandeling bij conflictscheidingen. #congresHG

Corine de Ruiter vraagt aandacht voor de campagne End violence against women, en gaat geheel in oranje gekleed. #orangetheworld #congresHG

Forensisch psycholoog Corine de Ruiter: 'Mijn mailbox zit vol met mails van mensen die zijn vastgelopen in de hulpverlening'

Bij conflictscheidingen een of beide ouders vaak psychische problemen. #congresHG

Forensisch psycholoog De Ruiter: 'Er wordt geen onderzoek gedaan naar kinderen die contact met een van beide ouders weigeren.' #congresHG

De Ruiter noemt als belangrijkste vraag: hoe worden de belangen van het kind bij conflictscheidingen het beste beschermd? #congresHG

Bij 40% van de mensen die in een high conflict divorce belanden, speelt huiselijk geweld een rol. #congresHG

De Ruiter: Profs die werken met conflictscheidingsgezinnen zijn slecht op de hoogte van de empirisch-wetenschappelijke literatuur #congresHG

De Ruiter pleit voor: feitenonderzoek en forensisch interview met het kind bij conflictscheidingen #congresHG

De Ruiter: Gevaar van hulpverlenen zonder gedegen onderzoek is levensgroot. vb kind dat toegewezen wordt aan mishandelende ouder #congresHG

Corine de Ruiter pleit voor landelijk 1 organisatie die gevallen van kindermishandeling / kindermisbruik onderzoekt. #congresHG

Janny Idsardi@IdsardiJanny 26 nov. Risicofactoren meest bij de ouders. Risicogestuurde zorg nodig maar eerst+blijvend richten op veiligheid. #congresHG

ThérèsevanderVelden@ThevanderVelden 26 nov. Rechters zeggen dat zij nagaan of de KM begon vóór de scheiding. Meer 'waarheidsvinding' zou goed zijn, maar 't is een begin. #congresHG

Pieter Paul Bakker@PePeBakker 26 nov. Geen mediation bij #conflictscheiding #vechtscheiding maar goed onderzoek als basis voor hulpverlening! @corinederuiter #congresHG @HetNJi

Renee Middel@bbkwetter 26 nov. Te kort aan objectieve kennis rond conflictscheidingen, forensische psychologische kennis moet naar de werkvloer

Slachtofferhulp NL@Slachtofferhulp 26 nov. Slachtoffers #misbruik en #geweld vaak akelig stil. RT om #slachtoffers te steunen. https://www.verbreekdestilte.nl  #zeghet

 

Om de stilte te doorbreken de oproep in deze aangrijpende TED Talk van Leslie Morgan: https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=nl


Ga terug