Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Brieven om de documenten te ontvangen die u nodig hebt en waar u recht op hebt

Nuttig om te weten >>

Opvragen dossier algemeen

Naam:****

Adres:****

Woonplaats:**** (U als verzoek(st)er)

Aan:

Naam:****

Adres:****

Woonplaats/E-mail:****(geadresseerde)

T.a.v.*****(dossierbehandelaar en bij gebrek aan een naam aan de directie)

Betreft:

Het toezenden van haar/zijn* dossier.

****, ****(plaats en datum) 

Geachte *****(dossierbehandelaar en bij gebrek aan een naam aan de directie)

Ondergetekende **** (uw naam) verzoekt u heden haar/zijn*, haar/zijn* dossier toe te zenden.

Verzoek:

Ondergetekende verzoekt u hem/haar het persoonlijk dossier van ondergetekende en het dossier van zijn kind, naam en geboortedatum, waarover hij het ouderlijk gezag heeft en dat jonger is dan 16 jaar binnen 5 werkdagen na dagtekening van dit schrijven toe te zenden. Doch immer binnen de door de wet daarvoor gestelde termijn. Het geheel conform de AVG en overige wet- en regelgeving. Dit behelst, aan u ten overvloede genoemd:

  • De inhoudsopgave
  • Het contactlog
  • Van dagtekening voorzien
  • De documenten dienen geparafeerd te zijn.
  • De wettelijke termijnen dienen strikt in acht genomen te worden.

In gebreke stelling en aansprakelijkheid

Mocht ondergetekende na verstrijking dan wel weigering, of gedeeltelijke weigering, geen volledig dossier hebben ontvangen, dan stelt ondergetekende u in gebreke. Inhoudend dat er dan tegen u een juridische procedure zal worden geëntameerd ter verkrijging van dit dossier. Mocht ondergetekende na het entameren alsnog het dossier, geheel of gedeeltelijk ontvangen, dan zal ondergetekende toch nog de procedure doorzetten.  Alle kosten, direct dan wel indirect zullen te uwen laste komen. Eventuele rentes, leges en andere opgelden zijn eveneens voor uw rekening.    

In afwachting onder voorbehoud van alle rechten en weren,

(Naam en Handtekening) 

                Laatste maning

Naam:****

Adres:****

Woonplaats:**** (U als verzoek(st)er)

Aan:

Naam:****

Adres:****

Woonplaats/E-mail:****(geadresseerde)

T.a.v.*****(dossierbehandelaar en bij gebrek aan een naam aan de directie)

Betreft:

Laatste maning aan u tot het toezenden van dossier.

****, ****(plaats en datum) 

Geachte *****(dossierbehandelaar en bij gebrek aan een naam aan de directie)

Ondergetekende **** (uw naam) heeft u op **** (datum) verzocht haar/zijn*, haar/zijn* dossier en het dossier van zijn kind (naam en geboortedatum) waarover hij het ouderlijk gezag heeft en dat jonger is dan 16 jaar het toe te zenden. De wettelijke termijn is reeds verstreken. U heeft niet verzocht deze termijn te verlengen.

Verzoek:

Ondergetekende verzoekt, zo niet sommeert u, dit dossier binnen 5 werkdagen na dagtekening van dit schrijven toe te zenden.

Herhaalde in gebreke stelling en aansprakelijkheid

Mocht ondergetekende alsdan geen dossier hebben ontvangen, dan stelt ondergetekende u in gebreke. Inhoudend dat er dan tegen u een juridische procedure zal worden geëntameerd ter verkrijging van dit dossier. Mocht ondergetekende na het entameren alsnog het dossier, geheel of gedeeltelijk, ontvangen dan zal ondergetekende toch nog de procedure doorzetten.

Alle kosten, direct dan wel indirect zullen te uwen laste komen. Eventuele rentes, leges en andere opgelden zijn eveneens voor uw rekening.    

In afwachting onder voorbehoud van alle rechten en weren,

 

(Naam en Handtekening)

*****


Opvragen dossier bij hulpverlening
 

Naam:****

Adres:****

Woonplaats:**** (van u als verzoek(st)er)

Aan:

Naam:****

Adres:****

Woonplaats/E-mail:****(geadresseerde)

T.a.v. "¦ (bijvoorbeeld gezinsvoogd)
In kopie aan de leidinggevende van (naam gezinsvoogd)
 

Betreft:

Het verplicht geven van informatie omtrent mijn lomd (naam), geboren , (plaats en datum)


Uw woonplaats, datum

Geachte ****(naam gezinsvoogd),

Ik vraag u als biologisch vader/moeder zonder gezag alle informatie over mijn kind (naam) geboren op "¦ te "¦  , op grond van art. 1:377c BW

Verzoek:

Ik verzoek u mij deze informatie binnen 14 dagen per post toe te zenden.

In gebreke stelling en aansprakelijkheid

Mocht ik dan geen informatie hebben ontvangen, dan stel ik u en/of uw organisatie alsdan in gebreke. Inhoudend dat er dan tegen u en/of uw organisatie een juridische procedure zal worden geëntameerd ter verkrijging van deze informatie. Er is geen reden die zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

Alle kosten, direct dan wel indirect zullen te uwen laste komen. Eventuele rentes, leges en andere opgelden zijn eveneens voor uw rekening.    

In afwachting onder voorbehoud van alle rechten en weren tekenend,

 (Naam en Handtekening)

*****

BW Artikel 377c

 

1

Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

2

Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.


Opvragen informatie bij school
 

Naam:****

Adres:****

Woonplaats:**** (van u als verzoek(st)er)

Aan: De leraar van groep "¦ van (naam school)

Adres school:****

Woonplaats/E-mail:****(geadresseerde)

In kopie aan de directeur van de school


Uw woonplaats, datum
 

Betreft:

Het verplicht geven van informatie omtrent mijn kind "¦ (naam), geboren (plaats en datum) 
 

Geachte heer of mevrouw (naam leraar),

Ik vraag als biologisch ouder zonder gezag alle informatie over mijn kind "¦ (naam), op grond van art. 1:377c BW.

Verzoek
Ik verzoek u mij deze informatie binnen 14 dagen per post toe te zenden.

In gebreke stelling en aansprakelijkheid

Mocht ik dan geen informatie hebben ontvangen, dan stel ik u en/of de school alsdan in gebreke. Inhoudend dat er dan tegen u en/of de school een juridische procedure zal worden geëntameerd ter verkrijging van deze informatie. Er is geen reden die zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

Alle kosten, direct dan wel indirect, zullen te uwen laste komen. Eventuele rentes, leges en andere opgelden zijn eveneens voor uw rekening.    

In afwachting onder voorbehoud van alle rechten en weren tekenend.

 (Naam en Handtekening)

*****

BW Artikel 377c

1

Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.

2

Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.


Stukken ter voorbereiding van een gesprek of vergadering opvragen
 

Naam:****

Adres:****

Woonplaats:**** (U als verzoek(st)er)

Aan:

Naam:****

Adres:****

Woonplaats/E-mail:****(geadresseerde)

T.a.v"¦. (degene die u heeft uitgenodigd)
In kopie aan de leidinggevende van "¦
 

Betreft: Gesprek/vergadering van (datum tijd en plaats)

 

****, ****(plaats en datum) 

Geachte "¦,

Helaas heb ik tot op dit moment geen van de hier onder genoemde bescheiden ontvangen om mij op het gesprek voor te bereiden.

Derhalve ben ik genoodzaakt u mede te delen dat ik, omdat ik geen ruggenspraak met mijn raadsman kan houden, vooralsnog voornemens ben niet op de uitnodiging tot gesprek in te gaan.    

Verzoek:

Ik verzoek u mij toe te zenden:

1 De agenda van de vergadering.

2 De onderliggende bescheiden.

3 De notulen van de vorige vergadering, ter goed- of afkeuring. (indien van toepassing)

Verzoeken dienen als een voor beroep vatbare beslissing te worden ingewilligd.

In afwachting onder voorbehoud van alle rechten en weren tekenend,

 (Naam en Handtekening)

*****

 

 

.

 

 

 


Ga terug