Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG

Nuttig om te weten >>

Alice Jansen (voorzitter KOG); informatie over Veilig Thuis (het vroegere AMK), weglopers, klachten: alicejansen@planet.nl , 030 2 93 10 56 (wisselende tijden).   

 

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...


https://www.ad.nl/binnenland/veilig-thuis-jaagt-onterecht-op-ouders-zieke-kinderen~a8224612/

Nu er volop aandacht is voor kindermishandeling en verwaarlozing komt het voor dat mensen uw kind zielig vinden, om wat voor reden dan ook, en een melding doen bij Veilig Thuis (AMK). Het kan dus gebeuren dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met een VT (“Er zijn zorgen gemeld over uw kind”).


Wat kunt u doen? Het allerbeste: neem contact met de voorzitter van KOG, Alice Jansen. 030 2 93 10 56 (wisselende tijden)  alicejansen@planet.nl

Verder:
1 U leest Truus Barendse; MIJN kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen. ISBN 978-94-6129-189-9
en
De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015 Truus Barendse. ISBN 978 94 6129 177 6  

2 U vraagt het volledige dossier op. Volledige wil zeggen: alle papieren stukken (ook faxen), alle telefoonnotities, alle e-mails, ongeacht waar e.e.a. is bewaard of opgeslagen, plus contactenlijst. Misschien lukt het niet een kopie te krijgen van het totale dossier, maar kunt u komen inzien. Doet u dat dan, (paspoort of rijbewijs mee) en besluit u ter plekke van welke stukken u een kopie wilt. Dat kan dus van alle stukken zijn. Het is goed mogelijk dat het hele dossier maar 1 telefoontje is.
De kopieën krijgt u als betaling is ontvangen. Wie recht heeft op inzage heeft recht op kopie.
Het is mogelijk dat u uit het hele dossier niet kunt opmaken wie de melding heeft gedaan, doordat niet-professionele melders anoniem kunnen melden, en mensen die in hun beroep met uw kind omgaan dat ook kunnen als een melding adviesgesprek wordt genoemd.

Als u niet het hele dossier hebt kunnen lezen voor de datum van het gesprek (bijvoorbeeld omdat u het dan nog niet hebt ontvangen), schrijft u dat u eerst het dossier wilt lezen en daarna een afspraak zult maken. Soms is dit aanleiding u te schrijven dat u toch echt verwacht wordt, en dat VT een melding zal doen bij de Raad voor de Kinderbescherming (en daarmee de zaak uit handen geven aan een “hogere” instantie) als u zonder voor VT acceptabele reden niet komt.

Nu bepaalt u uw strategie:

Mogelijkheid 1: u wijst VTer schriftelijk op dat een bestuursorgaan  op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht is “bij de voorbereiding van een besluit” “de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen” te vergaren (art. 3.2). Bovendien schrijft u dat VT iets wil doen wat in deze wet expliciet verboden is: “Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.” (art. 3.3) Een VT is bevoegd een melding te doen bij de RvdK als onderzoek heeft uitgewezen dat daar aanleiding toe is. Dat onderzoek is er nog niet geweest. U verhindert dat onderzoek ook niet, u stelt het eerste gesprek alleen kort uit tot u het dossier hebt gelezen.
Als u deze weg kiest is er een strijd begonnen, die zich later tegen u kan keren.
Dus: Of VT geeft nu uitstel, of doet zonder eigen onderzoek de melding bij de RvdK. In het laatste geval voert u het eerste gesprek dus met de RvdK.
Voor u dit eerste gesprek voert, vraagt u het hele dossier op bij de RvdK (zie boven). VT heeft namelijk misschien iets naar de RvdK gestuurd wat u niet eerder onder ogen was gekomen, en er zeker een stuk aan toegevoegd. De RvdK mag zonder toestemming van het Ministerie van Justitie niets uit het RvdK-dossier voor u achterhouden.

Mogelijkheid 2: u schrijft VT dat u het onderzoek niet probeert te verhinderen, alleen het eerste gesprek kort wilt uitstellen omdat u de informatie goed wilt begrijpen. U hoopt dat VT daar begrip voor heeft. Als VT voet bij stuk houdt, gaat u zonder het dossier te hebben gelezen. U bent extra oplettend wat u zegt.

Als VT niet zo onredelijk was als hierboven beschreven, voert u daar dus het eerste gesprek met het dossier op tafel. Zet voor u naar binnen gaat uw opnameapparaatje aan. Vraag of u het gesprek mag opnemen. Als het niet mag stopt u het in uw zak zonder het uit te zetten. Zie in deze map ‘Gesprek opnemen’. Staat er iets in het dossier wat niemand die niet in uw huis woont zou kunnen weten? Wijs daar op. Weiger ook daar verder op in te gaan. Zegt de medewerker iets wat niet in het dossier staat? Wordt u uitgelokt? Wijs er op dat het niet in het dossier staat. Ga er dan ook niet verder op in.
Ga trouwens nergens op in wat niet rechtstreeks in verband staat met de situatie van uw kind. Bent u eerder getrouwd geweest bijvoorbeeld? Dat is niet relevant. Als VT met uw kind wil praten, zorgt u er dan voor dat hij vergezeld wordt door zijn advocaat of een andere vertrouwenspersoon. Een advocaat kan niet geweigerd worden. Als een andere vertrouwenspersoon geweigerd wordt: geen vertrouwenspersoon, geen gesprek.
Vraag de medewerker om het gespreksverslag. Lees dit zorgvuldig. Let erop of het taalgebruik wel neutraal is. U hebt niets beweerd of toegegeven, u hebt meegedeeld of gezegd. Meld uw correcties zo snel mogelijk per brief of per e-mail. Schrijf ook dat u ervan uit gaat dat de medewerker het eens is met deze correcties als u binnen 1 week niet het tegendeel hebt gehoord. Als er geen vervolggesprek komt, is het gespreksverslag ook het eindverslag. Let u erop of alle punten uit de zorgmelding wel genoemd worden.
Nog beter: schrijf zelf een gespreksverslag. Stuur het zo snel mogelijk naar de medewerker met wie u hebt gesproken en schrijf dat u aanneemt dat deze het ermee eens is als u niet voor die en die datum het tegendeel hebt gehoord.

Als u bij de RvdK terechtkomt, geldt alles wat hierboven staat, tot en met aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, vooral bij een gesprek met uw kind. Weest u er toch vooral van doordrongen, dat RvdK en VT expliciet niet aan waarheidsvinding doen. Dat klinkt ongelofelijk, maar helaas … . Uzelf werkt heel nadrukkelijk wel met feiten. U hebt voor de gesprekken, al naar gelang de inhoud van de melding, zoveel mogelijk verzameld: een verklaring van huisarts, tandarts en iedere andere arts of fysiotherapeut of psycholoog waar uw kind mee te maken heeft (gehad). Bewijs van betaling van sportclub of jeugdorkest. Nee, uw kind wordt niet lichamelijk of psychisch mishandeld. Nee, uw kind groeit niet in eenzaamheid op. (KOG heeft dit in een RvdK-rapport gelezen over een meisje dat naar school ging en tennisclub en manege bezocht. Wel woonde zij in een huis op een groot stuk grond. Was het alleen gebrekkige taalbeheersing?) En zou er inderdaad een probleem zijn met uw kind, dan zorgt u voor passende hulp. U hoeft dus niet gedwongen te worden om hulp te aanvaarden, wat een kinderbeschermingsmaatregel inhoudt. Er is dus geen reden voor VT om de RvdK te benaderen. Er is geen reden voor de RvdK om de kinderrechter een verzoekschrift te sturen.

Een melding bij VT is in de ogen van VT en RvdK meestal het voorportaal voor een ondertoezichtstelling. Voor een ots behoort wettelijk de norm te zijn of het kind bedreigd wordt in zijn ontwikkeling, lichamelijk, verstandelijk of emotioneel.

Weest u ongelofelijk voorzichtig met uw woorden. Als er ook maar het kleinste kansje is om die verkeerd uit te leggen zal dat gebeuren. Zet uit uw hoofd dat VT en RvdK toch overheidsinstellingen zijn en dus competent en integer en zeker volgens de wet te werk gaan.
Deze instanties hebben VEILIGHEID voor alle kinderen als doel. Helaas komen er steeds meer verhalen naar buiten dat instanties als jeugdzorg kinderen vaak niet beschermen maar beschadigen. Ook blijken deze instanties de rechter soms verkeerd of onvolledig voor te lichten, mogelijk om te verhinderen dat de rechter de beschermingsmaatregel niet oplegt terwijl zij dat wel nodig vinden. Als u dat niet kunt geloven, leest u dan op deze site in de map Publicaties ‘Jongleur over de schreef’, waarin Truus Barendse en Alice Jansen commentaar leveren op het handboek voor de bureaus jeugdzorg ‘De gezinsvoogd als jongleur’.

In het JurofoonJournaal van 1 november 2011 stond het volgende:
 > Wie heeft mij aangemeld bij het AMK?

Wie heeft mij aangemeld bij het AMK?
Als er een valse melding is gedaan bij het AMK, wat zijn dan de mogelijkheden van gedupeerde ouders voor eerherstel of schadevergoeding?

Het Advies- Meldpunt Kindermishandeling (AMK) geeft advies en onderzoekt vermoedelijke situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig hulp aan kind of ouder(s) op gang. Vanuit het oogpunt van kinderbescherming is deze organisatie  onmisbaar. Toch zal niet iedereen die met het AMK in aanraking is gekomen deze mening delen.

Melding is anoniem
De grootste valkuil in de meldprocedure bij het AMK is de gewaarborgde anonimiteit van de melder. Iedereen kan een melding doen bij het AMK en dat kan gewoon anoniem. Het positieve hiervan is dat de drempel om een melding te doen erg laag is, maar dit heeft tegelijkertijd een keerzijde. Kwaadwillenden kunnen het leven van ouders vrij lastig maken door een anonieme valse melding bij het AMK te doen. Dit kan voor de ouders én de kinderen enorm schadelijk zijn. Veel mensen geloven immers nog steeds in 'waar rook is, is vuur'.

Nauwelijks waarborgen
Dat er behoefte is aan een organisatie als het AMK behoeft geen betoog. Maar de gehanteerde meldprocedure kent nauwelijks waarborgen voor ouders waarvan een valse melding is gemaakt. De ouders krijgen namelijk niet te weten wie de melder is. Hoewel juridisch gezien een  valse melding een onrechtmatige daad kan zijn of zelfs smaad of laster, zijn er nauwelijks mogelijkheden om de dader te pakken. Het AMK waarborgt de anonimiteit van de melder en de wet onderschrijft dit. Zelfs de rechter heeft hiertoe geen mogelijkheden.

Geen eerherstel, geen vergoeding
Er zijn ouders die hebben geprobeerd via de rechter de naam van de melder te achterhalen. Dat was geen succes. In een enkel geval waarin het AMK door een fout wel de naam van de melder aan de ouders had doorgegeven, vingen de ouders eveneens bot bij de rechter.

Het bleek de buurman te zijn geweest die de melding had gedaan en de ouders zagen hierin een onrechtmatige daad en eisten een schadevergoeding. De rechter bepaalde dat het doen van een melding bij het AMK geen onrechtmatige daad opleverde en dat een vergoeding dus niet op zijn plaats was.

Een donateur mailde:
Graag zou ik u een heel handige tip willen geven. Een die echt lotbepalend kan zijn over uithuisplaatsing. namelijk: zorg ervoor dat altijd -bij elk gesprek- iemand er bij is om jou te verdedigen! Dit is de grootste escape die een ouder met een valse amk-melding heeft. Waarom? Simpelweg omdat je als direct betrokkene hard wordt aangepakt als jij voor jouw rechten op komt, want dan werk je niet mee en frustreer je hulpverlening (zoals ze dat noemen). Als direct betrokkene mag jij beslissen wie er aanwezig is.
Mijn ervaring: ik had mijn moeder gevraagd mij bij te staan bij elk gesprek. Alles wat ik wilde zeggen, maar niet kon zeggen (omdat o.a. bjz mij meteen aanviel) zei mijn moeder. Zij bleef maar hameren op de hoe, wat, waar en waarom-vragen Ook kwam mijn zusje af en toe langs om bot haar woordje te doen. Moet je je eens voorstellen wat er zou gebeuren als ik dat zou doen.
Als ik van te voren wist wanneer bjz of hulpverlener langs kwam, plande ik bijna altijd een lunch of borrel in voor anderen. Zo had ik altijd iemand in huis, al kon het gebeuren dat diegene niks van zich had laten horen, behalve dan wat tafelgeluiden op de achtergrond. Was niet erg, zelfs die geluiden maakten bjz en hulpverlener er alert op dat ik niet alleen was.
Dus nogmaals mijn verzoek, verspreid dit aan iedereen: zorg altijd dat je iemand bij je hebt die jou bijstaat en voor jou op komt. Diegene hoeft alleen erbij te zitten en niks te zeggen (zo is mijn ervaring). En als hij wel wat wil zeggen, maar niet weet wat, dan is "waarom?" al voldoende. Want een ander luistert mee en vraagt verantwoording. daar houdt amk, bjz, consultatiebureau e.d. niet zo van!

KOG voegt hier aan toe: er wordt vaak moeilijk gedaan over opnemen. U neemt natuurlijk wel op maar verspilt  geen energie aan een discussie daarover. Uw vertrouwenspersoon maakt aantekeningen. Ook als hij dat niet goed heeft gedaan, kunt u u later beroepen op het verslag, want wat er niet in staat hebt u vastgelegd en kunt u invoegen. Het verslag kan een stuk worden in het dossier voor de rechter.

 


Ga terug