Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie overig (o.a. klachtjurisprudentie)
<< vorige pagina   
print pagina
 
Verifieer voor je iets schrijft in een officieel stuk!

GHSHE:2019:3819   (17-10-2019)

Niet gebleken is dat de moeder in de onmogelijkheid verkeerde om het gezag uit te oefenen

GHAMS:2019:3465   (17-09-2019)

Zonder toestemming gemaakte geluidsopname van (deel van) gesprek waar iemand zelf niet bij was

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33915?token=83304bf9915fb07fddb6c2895bd273fa   (10-09-2019)

Verwijdering delen dossier

GHARL:2019:7410  
 

Vader verzoekt o.g.v. de Jeugdwet en de (toen nog geldende) Wbp om verwijdering van bepaalde zinnen uit het dossier van de jeugdhulpverlener. Het gaat om de zinnen: 

 

- "Het kind wordt niet betrokken bij de spanningen van de strijd die de vader met moeder voert" en 

- "De relatie die al onder spanning stond, is sterker onder spanning komen te staan door de hevige strijd die vader met moeder voert". 

 

Hof: deze passages lijken alleen een subjectief oordeel van de jeugdhulpverlener te bevatten, zonder dat daarbij enige objectieve grondslag daarvoor wordt vermeld. Hof wijst de verwijdering toe en veroordeelt de instelling als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

Schorsing UHP, bijzonder curator

GHARL:2019:3499   (18-04-2019)

William Schrikker had toestemming rechter moeten vragen, en dat is nog niet alles

RBLIM:2019:8173   (08-07-2019)

Schending van art. 8 EVRM en art. 9 IVRK?

PHR:2019:874   (09-08-2019)

Wrakingsverzoek toegewezen

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3742   (13-08-2018)

Bijzonder curator: RvdK en GI en vader vinden het niet nodig, het Hof wel

GHARL:2019:928  (31-01-2019)

Soms is een leerplichtambtenaar al te ijverig

  https://richardkorver.nl/2019/06/23/lpa-wordt-in-kort-geding-teruggefloten-door-rechter/

Schorsing bij voorraad uitvoerbaar verklaarde beschikking

GHSHE:2019:1110  (21-03-2019)

Schending van de privacy ; rechtbank acht schadevergoeding van € 500,- billijk.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1827

Ja, het raadsonderzoek had anders gekund, maar ...

GHARL:2019:4515

Kan hoger beroep al?

GHARL:2019:4503   21-05-2019

SA vervallen verklaard
GI had deze SA niet mogen geven

RBNNE:2018:5610

Geschillenregeling ex art. 1:262b BW. Kinderrechter gelast GI om mee te werken aan het verlofplan van de gesloten instelling

RBMNE:2018:6682   (04-12-2018)

Schriftelijke aanwijzing blijft in stand, maar

GHARL:2018:8921  (09-10-2018)

Schriftelijke aanwijzing

GHARL:2018:11186       (18-12-2018)

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard: meer omgang met ouders

GHSHE:2018:5305   (20 december 2018)

Zie RBROT:2015:1979 over familiegroepsplan

Gesloten plaatsing voorkomen door mogelijkheid familiegroepsplan.

Klacht over bijzonder curator

RBGEL:2018:3711  (03-07-2018)

Kostenveroordeling

GHAMS:2018:3614

Veilig Thuis in de bocht

RBLIM:2018:7524 (2 augustus 2018)

Tegen beschikking maar een maal hoger beroep mogelijk

GHSHE:2018:2379

Wanneer schorsing 'uitvoerbaar bij voorraad'?

GHDHA: 2018: 1469

Hersteld in het gezag na 5 jaar!

RBROT:2018:1203

Wraking heeft haast!

EBNNE:2018:1236

Beschikking schorsing van het ouderlijk gezag (artikel 1:268 Burgerlijk Wetboek)

RBNHO:2018:1116

Geschillenregeling

RBDHA:2018:896

De rechter verklaart de schriftelijke aanwijzing vervallen

RBLIM:2017:12795

GI moet onderzoek betalen en opschieten met onderzoek

ECLI:NL:RBROT:2017:1529

Op 1 mei 2017 deed de Centrale Raad van Beroep de eerste richtinggevende uitspraak over de nieuwe rechten en plichten uit de Jeugdwet


ECLI:NL:CRVB:2017:1477 

Verzoek wraking afgewezen

ECLI:RBAMS:2017:5018

Drang, toch verzoekschrift door GI mogelijk?

RBGEL 2015 1016:  NEE  
GHAMS 2015 5268: JA
RBNHO 2015 5639: JA

Tamelijk onbekend recht minderjarige

RBROT 2017 911 en HR 2915 1409

OTS verlopen, ouders toch belang bij toetsing


GHDHA:2017:533 Gerechtshof Den Haag, 23-03-2017

Schriftelijke aanwijzing gaat niet door

RBMNE:2017:1525 Rechtbank Midden-Nederland, 23-03-2017

Wanneer kan een jeugdige gesloten geplaatst worden?

GHSHE 2017 2045

Alle voorwaarden gesloten plaatsing zijn van belang

GHARL 2017 1744

Verzoek bijzonder curator i.v.m. omgang afgewezen

GHARL 2017 686

Het kind is ouder dan 12: gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI voor medische zaken dus niet mogelijk

GHDHA 2017 1329

Uitspraak Hoge Raad over ontvankelijkheid op 14 oktober 2011, LJN BR 5151

ook als een uithuisplaatsing verlopen is, kunt u in cassatie.

Geen ouderlijk gezag. Toch recht hoger beroep

googelt u GHARL 2016 8535

De rechtbank acht het verzoek van de minderjarige om het hoofdverblijf te wijzigen ontvankelijk

0 Zie onder andere de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 16 februari 2011, LJN: BQ1141 en de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 15 juli 2011, LJN: BR2068.   http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMAA:2011:BR2068

overgenomen van Defence for Children

De minderjarige verzoekt benoeming bijzonder curator

googelt u GHARL 2016 778

De Procureur-Generaal van de Hoge Raad heeft veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming

en in het Hof, dat de feiten onderzocht zou hebben, maar volgens de moeder dat niet heeft gedaan.

Geschillenregeling

googelt u RBROT 2016 7717

Ouders krijgen gezag over bij de moeder wonend kind dat onder voogdij stond

googelt u RBOVE 2016 3251

Ambtshalve iets opleggen kan alleen op grond van de wet, raadsrapport ingetrokken

googelt u GHDHA 2014 2383

De vader krijgt niets, behalve een grote rekening

googelt u  GHARL 2016 6122

Het College van Beroep van het NIP heeft op 22 april 2016 een psycholoog de maatregel van berisping opgelegd

Het College van Beroep stelt vast dat de psycholoog bij de beantwoording van de vragen van het gerechtshof bepaalde mededelingen  van vader ten onrechte als 'feit' in het rapport heeft vermeld. ...  De psycholoog presenteert hier als feit dat ..., terwijl klaagster informatie heeft verschaft waaruit blijkt dat er geen sprake is geweest van een psychose. Alleen vader heeft deze term gebruikt.

Geen family-life, wel private-life

googelt u RBOVE 2016 1765

Het Hof Amsterdam verklaart een schriftelijke aanwijzing vervallen

googelt u GHAMS 2015 4942

De Rechtbank Rotterdam zet een dwangsom op een schriftelijke aanwijzing

googelt u RBROT 2015 8839

Uitleg over de schriftelijke aanwijzing

googelt u GHSHE 2015 4202

Schriftelijke aanwijzing blijft in stand; betreft omgang met uit huis geplaatst kind

googelt u GHAMS 2014 6130

De schriftelijke aanwijzing over het volgen door de ouders van de cursus Kinderen uit de knel bij Cardea houdt stand

googelt u RBDHA 2015 7585

Schriftelijke aanwijzing en bijzonder curator

googelt u RBROT 2015 4112

Op 19 mei 2015 heeft het Hof Amsterdam de positie van de bijzonder curator duidelijk vastgelegd

googelt u GHAMS 2015 1915

Bijzonder curator is er niet voor veronderstelde strijdige belangen tussen kind en GI als GI niet gezag heeft

googelt u GHARL 2015 1726

Als u geen gezag meer hebt over uw uit huis geplaatste kind, kan er in principe wel een bijzonder curator worden benoemd, zie GHARL 2015 4607

Bijzonder curator benoemd

googelt u GHARL 2015 4607

Kinderrechter baseerde zich op RvdK, AMK en Leger des Heils

Ouders misten waarheidsvinding en wraakten: wrakingsverzoek afgewezen

gooogelt u GHSHE 2015 4274

Ontvankelijk?

googelt u GHSHE 2915 585

Voorwaardelijke machtiging gesloten plaatsing als stok achter de deur

googelt u RBLIM 2015 5999

De ouders stemmen in met gesloten plaatsing, er is geen kinderbeschermingsmaatregel, maar zijn alle regels gevolgd?

googelt u RBNHO 5904

De Wjz derogeert aan de Wob, d.w.z. gaat daarboven

googelt u RVS 2015 1895

Houd toch je mond en doe gewoon wat je van plan bent!

googelt u GHARL 2015 1632

Gezagsbeeindiging? Eerst onderzoek

googelt u GHSHE 2015 1809

Mocht B&W het verzoek aan de Rechtbank mandateren?

googelt u RBROT 2015 3412, vergelijk RBNHO 2015 3639

De gecertificeerde instelling kan niet zomaar doen waartoe B&W bevoegd zijn.

googelt u RBROT 2015 2064

Kind niet gemotiveerd? Dan gesloten. Gaat niet door: naar huis.

googelt u RBROT 2015 1979

Het Hof Amsterdam meent dat procedure overbodig was: veroordeling kosten wederpartij!

googelt u GHAMS 5040

Hoe pest je je ex? Met een ots!

googelt u GHSHE 2015 1088

Bij de scheiding willen beide ouders het kind toevertrouwd krijgen. De rechtbank is wijzer!

googelt u RBDHA 2015 452

Minderjarige verzoekt OTS. Ontvankelijk?

googelt u RBROT 2015 1660

Schorsing uitvoerbaar bij voorraadverklaring

googelt u GHDHA 2015 507

De pleegouders hebben de kinderen minder dan een jaar verzorgd en zijn daarom niet-ontvankelijk.

googelt u GHSHE 2014 5148

Allerlei stichtingen zijn niet plotseling bevoegd tot het indienen van verzoekschriften uhp!

googelt u RBROT 2015 1659

De kinderrechter rekt een paar begrippen op!

googelt u RBNNE 2014 5468

De moeder wordt verdacht van mishandeling: bijzonder curator

googelt u RBMNE 2014 4690

Waar kijkt een rechter naar als hem gevraagd wordt vervangende toestemming voor verhuizing te verlenen?

googelt u RBOVE 2014 5699

Een ouder met gezag wil met de kinderen verhuizen, maar de andere ouder met gezag geeft geen toestemming.

Wat zal de rechter beslissen? 

Dit moet een mens niet doen, en het kan ook het gezag kosten
googelt u GHARL 2014 6518
Paul Tonnon stuurde jurisprudentie die uw privacy kan beschermen
Volgens deze jurisprudentie mag Bureau jeugdzorg niet zomaar alle, dus ook afgesloten, dossiers overdragen aan de gemeente
Wie geen gezag heeft kan sommige zaken niet aan de rechter voorleggen
googelt u RBNHO 2014 4119 en GHSHE 2014 3408
Het Hof Amsterdam beschikt op 3 december 2013 zoals de moeder had gehoopt; was dit terecht of hebben de brutalen de halve wereld?

"Bij de beoordeling dient de rechter de belangen van alle betrokkenen tegen elkaar af te wegen. Het belang van het kind vormt daarbij een overweging van de eerste orde, maar dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen tevens dienen te worden meegewogen en zelfs zwaarder kunnen wegen."
"4.9.[de minderjarige] heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Vanwege deze gelijkwaardigheid mag het verblijf van de vrouw met [de minderjarige] in [b] er niet toe leiden dat de inhoud en frequentie van het contact tussen [de minderjarige] en de man zich op een onacceptabel laag niveau bevindt.4.9.[de minderjarige] heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Vanwege deze gelijkwaardigheid mag het verblijf van de vrouw met [de minderjarige] in [b] er niet toe leiden dat de inhoud en frequentie van het contact tussen [de minderjarige] en de man zich op een onacceptabel laag niveau bevindt."
Tikt u in op google GHAMS 4822

 

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen gaf een gedragsdeskundige bij een Bjz een waarschuwing.

De vader in kwestie schreef ons: "...Toch worden 2 van de 4 grieven gegrond verklaard door het college en krijgt de gedragsdeskundige een waarschuwing.
Vanaf het nemen van een kernbeslissing door het team verandert volgens het college de rol van deskundige van een adviserende taak naar een sturende en wordt er op basis van de kennis van deskundige beleid gemaakt binnen het team . Dat is dus het moment dat dit kenbaar gemaakt moet worden volgens het college en gedragsdeskundige zich niet langer op de achtergrond kan houden.( Met alle informatie zoals wat zijn opdracht is , wat jouw rechten zijn en wat mogelijke gevolgen kunnen zijn )." 
en verder: Moet eerlijk bekennen dat deze route om jeugdzorg terug te fluiten mij is ingegeven door dhr Nico Mul in het stuk op zijn blog wat over gedragsdeskundigen gaat. Waarvoor mijn dank aan hem dus.


 


 

Het Hof Amsterdam vond het op 29 oktober 2013 niet nodig de moeder het gezag te doen verliezen

googel GHAMS:20013:3797

U moet tekenen, u moet toestemming geven, nou nee

en het is ook niet altijd zo dat de rechter dan vervangende toestemming kan geven.

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 20 december 2012 bepaald dat Bjz/AMK de conclusie van een rapport moet veranderen. Maar ...
Kindermishandeling is niet bevestigd en niet weerlegd: een conclusie die suggereert dat er sprake is van kindermishandeling. Deze vader is bereid anderen met hetzelfde probleem te helpen met de procedure.
De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 april 2012 uitgesproken, dat Bjz een verslag moet aanpassen
De rechter verbond een dwangsom aan de uitspraak
Op 15 augustus 2011 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage zich gebogen over een verzoek om inzage
waar Bureau jeugdzorg niet voor voelde
Partneralimentatie vervalt

als verzorgende ouder contact kind/andere ouder blijft frustreren