Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 
Geen OTS en geen UHP
RBROT:2020:6650   (09-07-2020)
Ouders hoeven niet gedwongen te worden, dus geen ondertoezichtstelling
RBROT:2020:6184   (30-06-2020)
Op verzoek van de GI wordt omgang met de moeder beperkt en volledig begeleid
GHSHE:2020:1775   (11-06-2020)
Verzoek OTS aangehouden
RBROT:2020:3917   (23-04-2020)
GI vraagt twee maal geen UHP, en dan opeens spoed
RBROT:2020:4389   (15-05-2020)
De kinderrechter beslist dat de GI een IQ-test voor [voornaam van minderjarige] kan laten uitvoeren zonder de toestemming van de moeder
RBMNE:2020:1857   (28-04-2020)
 

Over intelligentie en het verkeerd interpreteren van IQ-test resultaten

Ben Wilbrink heeft het nog eens op een rij gezet: de ontwikkeling van de IQ-test en het ontspoorde denken over intelligentie. Steeds meer onderzoek laat zien dat de uitslag op een intelligentietest sterk be├»nvloed wordt door de omstandigheden waarin iemand leeft en leert. Een uitslag op een IQ-test voorspelt maar zeer ten dele hoe iemand zich zal ontwikkelen. We moeten meer oog hebben voor hoe iemand met de voor hem of haar belangrijke omstandigheden om gaat (de adaptieve vaardigheden) en voor processen die het weloverwogen nemen van beslissingen negatief be├»nvloeden zoals  tijdsdruk, gebrek aan ondersteuning en stress. Mooi ook dat Wilbrink Alfred Binet de plaats toebedeelt die hem toe komt. Binet wilde kinderen met een leerachterstand vroegtijdig signaleren zodat ze beter onderwijs zouden kunnen krijgen. Hij constateerde dat veel van de kinderen die hij signaleerde geen verstandelijke beperking in engere zin hadden maar dat het onderwijs hen niet op de juiste manier de juiste dingen leerde.  Op de juiste manier de juiste dingen leren zou ook de doelstelling van passend onderwijs moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid soms anders.

#intelligentie #onderwijs #LVB

https://van12tot18.nl/intelligentie-in-historisch-perspectief

Opnemen gesprek
  ECLI:NL:GHARL:2019:3475, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.253.407/02   (19-04-2020)
Weer geen gezinsvoogd beschiibaar? Dan OTS voor 3 maanden
RBZWB:2019:4616   (02-10- 2019)
Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen
RBROT:2020:3375   (08-04-2020)
Verlenging ondertoezichtstelling afgewezen
GHAMS:2020:834   (10-03-2020)
Via drang naar verzoek ots; kinderrechter wijst af

RBROT:2020:1731   (31-01-2020)

Beperking van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind door de GI

GHARL:2020:1767   (03-03-2020)

Wraking (Hoge Raad)

googelt u HR 2015 3633 en ook PHR 2015 2425

OTS en uhp zijn voor bepaalde tijd; de GI dient steeds te bezien of terugkeer naar huis mogelijk is

googelt u GHSHE 2015 1607

Een gezinsvoogd die zelf onderzoekt of wat in de stukken van de RvdK staat wel klopt? Hulde!

GHSHE:2019:576   (14-02-2019)

Hoge Raad: alleen omgangs-ots als gronden voor ots aanwezig zijn

HR: 2016: 295   (19-02-2016

OTS voor omgang alleen? Dat doen we niet

RBROT:2019:894 (31-01-2019) "Kindvriendelijke" uitspraak

Ruzie ouders geen grond voor OTS

GHAMS:2019:176 (22-01-2019)

Alleen slechte communicatie ouders geen reden OTS

GHAMS:2017:5238

Ouders lastig voor school geen reden verlenging OTS

GHSHE:2018:4661

Hof: geen OTS omdat ouders niet gedwongen hoeven te worden tot hulpverlening; zij hebben deze zelf ingeschakeld

GHDHA: 2018:3352  (28 november 2018)

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

beschikking
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
zaaknummer : 200.266.616/01
zaakgegevens rechtbank : C/10/57 1091 / JE RK 19-984
beschikking van de meervoudige kamer van 27 november 2019 inzake
Raad voor de Kinderbescherming,
statutair gevestigd te Eindhoven,
locatie Rotterdam,
verzoeker in hoger beroep,
hierna te noemen: de raad.
tegen
,
wonende te ,
verweerster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
- advocaat mr. A.J.H.M. Hopmans te Rotterdam.

In raadsrapport onvoldoende gronden OTS, ook in hoger beroep

GHARL:2019:6167  (23-07-2019)

Achterhaalde feiten: geen OTS

RBNHO:2019:2766   (20-03-2019)

Sinds rapport RvdK situatie veranderd: geen OTS

(Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3672)

Sinds verlenging OTS omstandigheden gewijzigd

GHAMS:2019:4663   (17-12-2019)

Leger des Heils wil verlenging OTS om flutreden

GHSHE:2018:1937

GI maakt noodzaak verlenging onvoldoende aannemelijk ... feitenonderzoek!

GHAMS:2018:1123

Hulp wordt aanvaard: einde OTS

GHARL:2019:4093   (07-05-2019)

Hof Den Bosch houdt zich aan de wet: OTS niet verlengd, zorg wordt geaccepteerd

GHSHE:2018:5313  (20 december 2018)

Verlenging OTS in hoger beroep opgeheven: hulpverlening geaccepteerd

GHARL:2018:362

Mag een Schriftelijke Aanwijzing omgang vastleggen na de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)

RBNHO:2019:746   (10-01-2019)

GI mag bij alleen OTS toch omgang bepalen, vindt deze rechter

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/34940?token=5c6c2d8f6e7972ab83362b0db8b12fac   (18-12-2019)

Hoge Raad over omgang beperken door GI na rechterlijke beslissing

ECLI:NL:HR:2018:2321

Een SA kan door rechter vastgestelde omgangsregeling niet veranderen

googelt u RBROT 2015 5452

Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker geheel vervallen

RBROT:2019:4656   21-05-2019

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

RBLIM:2018:9532

OTS kost meer dan het opbrengt

RBZWB:2019:5974   (24-12-2019)

OTS bereikt niets: niet verlengen

GHARL:2019:9401   (29-10-2019)

Geen doelen behaald: geen verlenging ots

GHAMS: 2019:3218   (03-09-2019)

GI heeft heel jaar vrijwel niets gedaan: geen verlenging OTS

RBLIM:2018:12445   (20-12-2018)

Verlenging OTS met maar 1 maand: teveel misgegaan

RBOVE:2018:3040    (14 augustus 2018, William Schrikker)

Geschil uitvoering OTS: binnen 6 weken naar de rechter, anders niet-ontvankelijk

RBGEL:2019:1774

Vertrouwenspersoon

RBNNE:2019:2864 (19-04-2019)

Volgens de Rechtbank Gelderland heeft de gezinsvoogd het recht met uw kinderen te praten. (Al kan hij dat niet volgens dr Akkerman.)

RBGEL:2018:5704

Dit ongeboren kind kreeg 30-04-2018 ots, maar 23-10-2018 opgeheven

GHAMS:2018:3892

Dit ongeboren kind krijgt geen ots

RBLIM:2018:9472

De raad heeft naar het oordeel van dit Hof medewerkers in dienst met voldoende deskundige kennis om te kunnen beoordelen of statusvoorlichting wenselijk is voor kind

GHARL:2017:6120

In hoger beroep OTS op verzoek vader omdat kind van 7 niet weet wie zijn vader is

GHARL:2018:4034

OTS niet verlengd, vader in hoger beroep

GHARL:2018:6393

Moeder in hoger beroep tegen OTS; vader wil OTS

GHDHA: 2018:848

Geen gezag? Dan geen partij i.v.m. ots e.d. Of toch wel?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

OTS niet meer nodig voor baby; gezag over drie oudere kinderen kwijt

GHAMS:2018:73

Vervanging GI die opdracht rechter niet uitvoert

RBNNE:2017:5108

Op 1 december 2016 heeft de kinderrechter gedeeltelijke overdracht gezag aan GI niet nodig geoordeeld
De Rechtbank wijst verzoek van de GI om gedeeltelijk gezag voor medische behandeling af

googelt u RBLIM 2016 8682

De enkele mogelijkheid van een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind biedt onvoldoende basis voor de toepassing van de maatregel van ondertoezichtstelling.

googelt u GHSHE 2016 1869

Misschien gaat het in de toekomst wel slecht is geen grond voor ots

googelt u GHARL:2016:199

Her Hof Den Haag verlengt de OTS niet, terwijl de GI een UHP wil gaan vragen.

alle stress van de procedures en conflicten met de jeugdbeschermer en de vader, (de moeder) 
spanningen over andere zaken, zoals de ondertoezichtstelling en de omgangsregeling.(de GI)
Daar waren de moeder en de GI het over eens: spanningen i.v.m. de OTS!

googelt u GHDHA 2015 3584

Het blokkaderecht geblokkeerd

RBDHA 2016 11303

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 260

De inbreng van de RvdK is KOG een raadsel.

 

OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 2661


Als het onwil van de moeder is geweest, heeft zij zich lelijk in de vingers gesneden.

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHAMS 2017 1615

OTS i.v.m. omgang vader; vader overleden; we verzinnen weer iets anders

GHAMS 2017 125

Moeder wil vader geheel buiten spel zetten: grond voor ondertoezichtstelling

googelt u GHDHA 2016 3224

Nu het kind al ruim een half jaar niet naar school gaat doordat de ouders het o.a. over de schoolkeuze niet eens worden, worden zij beiden in het gezag geschorst

ECLI:NL:RBROT:2016:10253

De kinderen gaan niet naar school en het thuisonderwijs schiet te kort

googelt u GHARL 2015 3618

De uitspraak heeft betrekking op uithuisplaatsing, maar is net zo goed een lichtend voorbeeld als het gaat om ots GHDHA:2016:2383

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.GHDHA:2016:2383

Gezamenlijk gezag, dat alleen uitgeoefend kan worden onder permanente regie: dat leek de GI wel wat

googelt u GHARL 2015 8619

Wat is de gewone verblijfplaats van het kind?

gogelt u GHARL 2015 6655

Hoge Raad: is aan de wettelijke vereisten voor ondertoezichtstelling voldaan? benoeming deskundige, maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.

googelt u : ECLI:NL:PHR:2014:580

Het Hof Den Bosch heft OTS op omdat vader alle contact met GI voor zichzelf en voor kind weigert

googelt u GHSHE 2016 2425

Net doen of er geen ots is, keert zich op den duur tegen je

googelt u RBNHO 2015 889

Het verzoek tot opheffing kan worden gedaan door de stichting die met het toezicht is belast, de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder

googelt u GHSHE 2015 265

Een gezinsvoogd die bij de rechter verklaart dat de ots overbodig is!!

googelt u GHDHA 2015 2522

De ouders staan open voor hulpverlening, maar blijft dat wel zo?

googelt u GHSHE 2015 2213

Geen eigengebakken gronden ots!

googelt u GHDHA 2015 1084

Een niet gecertificeerde instelling mag geen verzoekschriften indienen

googelt u RBOBR 2015 203

Het Hof Den Haag hief ots op (eigenlijk uitgesproken omdat het met broer slecht ging!) en vernietigde verlenging ots broer

Als uw kind naar buitenschoolse opvang zal gaan, probeer er dan achter te komen of die soms dikke maatjes is met RvdK of Bjz. googelt u GHDHA 2014 2366

De vader is gewelddadig, de moeder tweeslachtig t.o.v. hem: OTS

googelt u GHAMS 2013 4464

De Hoge Raad heeft in 2000 beslist dat een ouder en niet Bjz bepaalt waar een kind woont

www.LJN-nr.AA5523

Niet iedereen mag een diagnose of wat daar voor doorgaat stellen

Bjz mag geen diagnoses laten stellen door anderen dan psycholoog of psychiater

Een gezinsvoogd is geen voogd

Een gezinsvoogd heeft geen gezag over een kind. Het gezag berust nog steeds bij de ouders.

Hoge Raad: De rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen

De Hoge Raad heeft in 2003 uitgesproken, dat kinderrechter en hof het belang van het kind zelfstandig moeten beoordelen, en ook moeten kijken naar wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz.

Eigen advocaat voor kind

Laat uw kind vergezellen door zijn eigen advocaat