Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 
RvdK hardnekkig en vindingrijk om ots te krijgen: niet gelukt

beschikking
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling civiel recht
zaaknummer : 200.266.616/01
zaakgegevens rechtbank : C/10/57 1091 / JE RK 19-984
beschikking van de meervoudige kamer van 27 november 2019 inzake
Raad voor de Kinderbescherming,
statutair gevestigd te Eindhoven,
locatie Rotterdam,
verzoeker in hoger beroep,
hierna te noemen: de raad.
tegen
,
wonende te ,
verweerster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
- advocaat mr. A.J.H.M. Hopmans te Rotterdam.

OTS bereikt niets: niet verlengen

GHARL:2019:9401   (29-10-2019)

Met deze moeder is geen goed garen te spinnen: geen verlenging OTS; Hof laat kind en vader in de kou staan

GHARL:2019:6838   (20-08-2019)

Geen doelen behaald: geen verlenging ots

GHAMS: 2019:3218   (03-09-2019)

RvdK ook in hoger beroep geen ondertoezichtstelling

GHARL:2019:6167  (23-07-2019)

GI geeft geen inzage: binnen 6 weken naar de rechter, anders niet-ontvankelijk

RBGEL:2019:1774

Vertrouwenspersoon

RBNNE:2019:2864 (19-04-2019)

OTS niet meer nodig: omgang loopt

GHARL:2019:912  (31-01-2019)

Schriftelijke aanwijzing van William Schrikker geheel vervallen

RBROT:2019:4656   21-05-2019

Gronden ots niet langer aanwezig

GHAMS:2019:1615   (07-05-2019)

Hulp wordt aanvaard: einde ots

GHARL:2019:4093   (07-05-2019)

Omgangsregeling sinds 6 februari? Die wordt niet nu al veranderd

RBNHO:2019:3925   (09-05-2019)

Slechts één van de kinderen geeft kindsignalen; geen ots voor de andere kinderen

GHAMS:2019:1436

Ontwikkelingsbedreiging bestaat nu niet meer, geen verlenging ots

GHSHE:2019:1527   (25-04-2019)

Hoge Raad: alleen omgangs-ots als gronden voor ots aanwezig zijn

HR: 2016: 295   (19-02-2016

Achterhaalde feiten

RBNHO:2019:2766   (20-03-2019)

Een gezinsvoogd die zelf onderzoekt of wat in de stukken van de RvdK staat wel klopt? Hulde!

GHSHE:2019:576   (14-02-2019)

OTS voor omgang alleen? Dat doen we niet

RBROT:2019:894 (31-01-2019) "Kindvriendelijke" uitspraak

Mag de GI omgang in een SA vastleggen na de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)

RBNHO:2019:746   (10-01-2019)

GI heeft heel jaar vrijwel niets gedaan: geen verlenging OTS

RBLIM:2018:12445   (20-12-2018)

Ruzie ouders geen grond voor OTS

GHAMS:2019:176 (22-01-2019)

Volgens de Rechtbank Gelderland heeft de gezinsvoogd het recht met uw kinderen te praten. (Al kan hij dat niet volgens dr Akkerman.)

RBGEL:2018:5704

Hof Den Bosch houdt zich aan de wet: ots niet verlengd

GHSHE:2018:5308   (20 december 2018)

Hof Den Bosch houdt zich aan de wet: ots niet verlengd

GHSHE:2018:5313  (20 december 2018)

GI doet eenvoudig niet wat de rechter heeft bepaald

RBLIM:2018:12043   uitspraak 26-10-2018

Hof: geen ots omdat ouders niet gedwongen hoeven te worden tot hulpverlening; zij hebben deze zelf ingeschakeld

GHDHA: 2018:3352  (28 november 2018)

Omgang beperken door GI

ECLI:NL:HR:2018:2321

Ouders lastig voor school geen reden verlenging OTS

GHSHE:2018:4661

Vervanging GI

Vervanging van de GI

3.9.

Op grond van artikel 1:259 BW kan de kinderrechter de gecertificeerde instelling die het toezicht heeft, vervangen door een andere gecertificeerde instelling op verzoek van de gecertificeerde instelling die het toezicht heeft, de raad voor de kinderbescherming, een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder. Op grond van artikel 807 Rv staat tegen een beschikking ingevolge artikel 1:259 BW geen andere voorziening open dan cassatie in het belang der wet.

Dit ongeboren kind kreeg 30-04-2018 ots, maar 23-10-2018 opgeheven

GHAMS:2018:3892

Dit ongeboren kind krijgt geen ots

RBLIM:2018:9472

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

RBLIM:2018:9532

Opheffing ots per direct

GHDHA:2018:2406

Verlenging ots met maar 1 maand: teveel misgegaan

RBOVE:2018:3040    (14 augustus 2018, William Schrikker)

OTS niet verlengd, vader in hoger beroep

GHARL:2018:6393

Geen gezag? Dan geen partij i.v.m. ots e.d. Of toch wel?

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=468

Sinds rapport RvdK situatie veranderd: geen ots

(Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3672)

De ouders staan open voor hulp

GHDHA:2018:1154

In hoger beroep OTS op verzoek vader omdat kind van 7 niet weet wie zijn vader is

GHARL:2018:4034

Psychiatrische problematiek uitwonende moeder, het gaat goed met de kinderen: geen OTS

GHSHE:2018:1979

Het Hof Den Bosch heeft op 8 mei 2018 OTS beëindigd

Leger des Heils wil verlenging OTS om flutreden

GHSHE:2018:1937

GI en RvdK adviseren ots te verlengen; GI maakt onvoldoende aannemelijk ... feitenonderzoek!

GHAMS:2018:1123

Moeder in hoger beroep tegen ots; vader wil ots

GHDHA: 2018:848

Het Hof Den Bosch vindt ots niet nodig: ouder kan het zelf

GHSHE:2018:1020

OTS opgeheven op 11-01-2018: hulpverlening geaccepteerd

GHARL:2018:362

OTS niet meer nodig voor baby; gezag over drie oudere kinderen kwijt

GHAMS:2018:73

Vervanging GI die opdracht rechter niet uitvoert

RBNNE:2017:5108

GI in hoger beroep tegen niet-verlenging ots; Hof bekrachtigt niet-verlenging op 19-12-2017

GHAMS:2017:5462

Alleen slechte communicatie ouders geen reden ots

GHAMS:2017:5238

In Hoger Beroep wordt de ondertoezichtstelling onmiddellijk beëindigd

GHARL:2017:8499

De raad heeft naar het oordeel van het hof medewerkers in dienst met voldoende deskundige kennis om te kunnen beoordelen of statusvoorlichting wenselijk is voor kind

GHARL:2017:6120

Gezag niet beëindigd

Op 28 november 2017 heeft het Hof Amsterdam zaken duidelijk uitgelegd: GHAMS:2017:4990 

Geen OTS: noodzaak onvoldoende onderbouwd

ECLI:NL:RBROT:2017:536

In hoger beroep is de rechter het eens met de ouders: OTS niet meer nodig

ECLI:NL:GHARL:2016:9538

Op 1 december 2016 heeft de kinderrechter gedeeltelijke overdracht gezag aan GI niet nodig geoordeeld
De Rechtbank wijst verzoek van de GI om gedeeltelijk gezag voor medische behandeling af

googelt u RBLIM 2016 8682

De enkele mogelijkheid van een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind biedt onvoldoende basis voor de toepassing van de maatregel van ondertoezichtstelling.

googelt u GHSHE 2016 1869

Misschien gaat het in de toekomst wel slecht is geen grond voor ots

googelt u GHARL:2016:199

Niet voldaan aan wettelijke vereisten voor OTS

googelt u GHAMS 2016 3385

Niet voldaan aan wettelijke vereisten voor OTS

googelt u GHARL 2016 3655

Waarom zou er nu een ots nodig zijn, aldus het Hof in Den Bosch

googelt u GHSHE:2015:5022

De vader zorgt zelf voor behandelingen die de kinderen nodig hebben, dus geen OTS

googelt u GHSHE 2015 5022

De moeder staat nu open voor hulpverlening: geen verlenging ots

googelt u GHSHE  2015 4359   

Op 8 december 2015 heeft het Hof Amsterdam een ots alleen vanwege strijd tussen ouders niet nodig geoordeeld

googelt u GHAMS 2015 5153

Her Hof Den Haag verlengt de OTS niet, terwijl de GI een UHP wil gaan vragen.

alle stress van de procedures en conflicten met de jeugdbeschermer en de vader, (de moeder) 
spanningen over andere zaken, zoals de ondertoezichtstelling en de omgangsregeling.(de GI)
Daar waren de moeder en de GI het over eens: spanningen i.v.m. de OTS!

googelt u GHDHA 2015 3584

Het blokkaderecht geblokkeerd

RBDHA 2016 11303

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 260

De inbreng van de RvdK is KOG een raadsel.

 

OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHARL 2017 2661


Als het onwil van de moeder is geweest, heeft zij zich lelijk in de vingers gesneden.

Verlenging OTS i.v.m. omgang vader: ja

GHAMS 2017 1615

OTS i.v.m. omgang vader; vader overleden; we verzinnen weer iets anders

GHAMS 2017 125

Nu het kind al ruim een half jaar niet naar school gaat doordat de ouders het o.a. over de schoolkeuze niet eens worden, worden zij beiden in het gezag geschorst

ECLI:NL:RBROT:2016:10253

De kinderen gaan niet naar school en het thuisonderwijs schiet te kort

googelt u GHARL 2015 3618

De moeder verzoekt omgangs-ots, rechter wijst af

RBDHA 16454

Opheffing omgangs-ots op verzoek GI

RBLIM 218

Van de heer Tj.W. Strubbe - Adoptiezaken(-zorg) & Familierecht - AZF (voorheen SSF) hebben wij onderstaand stuk ontvangen

Geplaatst in jurisprudentie ondertoezichtstelling, maar van toepassing op enkele andere gebieden.

Moeder wil vader geheel buiten spel zetten: grond voor ondertoezichtstelling

googelt u GHDHA 2016 3224

Omgangsregeling voor thuis wonend kind kan niet per schriftelijke aanwijzing

Indien de GI van oordeel is dat omgang met de andere ouder dient plaats te vinden en de met het gezag belaste ouder het daar niet mee een is, dient de GI zich, gelet op artikel 1:265g BW, tot de kinderrechter te wenden met het verzoek een omgangsregeling vast te stellen.

De uitspraak heeft betrekking op uithuisplaatsing, maar is net zo goed een lichtend voorbeeld als het gaat om ots GHDHA:2016:2383

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.GHDHA:2016:2383

En dan te bedenken dat voor geen omgang kinderen uit huis worden geplaatst

googelt u GHDHA 2016 1690

Het Hof Den Bosch heft OTS op omdat vader alle contact met GI voor zichzelf en voor kind weigert

googelt u GHSHE 2016 2425

Gezamenlijk gezag, dat alleen uitgeoefend kan worden onder permanente regie: dat leek de GI wel wat

googelt u GHARL 2015 8619

Deze ouders heeft het niet geschaad (geen verlenging OTS), maar alles te laat of zelfs helemaal niet: het moet niet gekker worden.

googelt u GHARL 2015 6027

Grief 1 ziet op het door de GI te laat indienen van het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling van [kind]. Grief 2 ziet op het te laat geven van een beschikking door de rechtbank. Grief 3 ziet op de gronden van de ondertoezichtstelling. Zie hieronder: hoe kwamen deze ouders van de ots af?

Alles verkeerd? Toe maar.

googelt u GHARL 2015 5822

Wat is de gewone verblijfplaats van het kind?

gogelt u GHARL 2015 6655

Alleen maar bezwaar van een ouder is geen reden voor ontbreken contact met de andere ouder.

Hoge Raad 17 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2014:91)

Hoge Raad: is aan de wettelijke vereisten voor ondertoezichtstelling voldaan? benoeming deskundige, maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.

googelt u : ECLI:NL:PHR:2014:580

De deuren van de rechtszaal zijn eigenlijk wel open:

Wekelijks veel uitspraken op veel (alle?) rechtsgebieden, in ieder geval ook jeugdrecht.

Hoe pest je je ex? Met een ots!

googelt u GHSHE 2015 1088

Net doen of er geen ots is, keert zich op den duur tegen je

googelt u RBNHO 2015 889

Het verzoek tot opheffing kan worden gedaan door de stichting die met het toezicht is belast, de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder

googelt u GHSHE 2015 265

Schriftelijke aanwijzing voor ouder zonder gezag? Dat kan niet.

googelt u RBMNE 2014 4528

Een schriftelijke aanwijzing moet zorgvuldig worden voorbereid en deugdelijk gemotiveerd; een SA kan door rechter vastgestelde omgangsregeling niet beperken

googelt u RBROT 2015 5452

Gezinsvoogd half jaar enige contact ouders; kinderen blijven in contact met allebei hun ouders

googelt u GHSHE 2015 3049

Een gezinsvoogd die bij de rechter verklaart dat de ots overbodig is!!

googelt u GHDHA 2015 2522

Het Hof Amsterdam vindt alleen ontbreken contact met vader geen reden voor OTS

googelt u GHAMS 2015 3238

De ouders staan open voor hulpverlening, maar blijft dat wel zo?

googelt u GHSHE 2015 2213

De moeder staat open voor hulpverlening: het Hof vernietigt de ondertoezichtstelling

googelt u GHARL 2015 4493

De ouders accepteren vrijwillig hulp, de kinderrechter heft op hun verzoek de ots op.
googelt u RBNHO 2014 13929
Dertienjarige weet rechter ervan te overtuigen dat OTS haar meer kost dan oplevert

googelt u RBOVE 2015 2478

Geen eigengebakken gronden ots!

googelt u GHDHA 2015 1084

Geen ots, wel met instemming ouders gesloten jeugdhulp

googelt u RBROT 2015 3242

Een niet gecertificeerde instelling mag geen verzoekschriften indienen

googelt u RBOBR 2015 203

Vernietiging verlenging ondertoezichtstelling omdat op dit moment niet gesproken kan worden van een concrete ontwikkelingsbedreiging en de moeder voor de minderjarige op eigen initiatief hulpverlening heeft ingeschakeld

googelt u GHSHE 2015 759

Geen ots? De RvdK gaat in hoger beroep (en vangt weer bot.)

googelt u GHDHA 2015 251

De ontwikkelingsbedreiging voor de kinderen bestaat in de strijd tussen de ouders over werkelijk alles. De ots is contra-productief

googelt u RBOVE 2014 4688

In hoger beroep werd de ots niet verlengd: het enige probleem was nog contact met de vader.
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 maart 2014 beslist dat vrijwillige hulpverlening voldoende zal zijn, en een ots dus geen meerwaarde heeft. googelt u GHARL 2478
De Rechtbank Den Haag sprak nog geen ots uit omdat beide ouders open stonden voor vrijwillige hulpverlening
googelt u RBDHA 2014 3630
Het Hof Den Haag hief ots op (eigenlijk uitgesproken omdat het met broer slecht ging!) en vernietigde verlenging ots broer

Als uw kind naar buitenschoolse opvang zal gaan, probeer er dan achter te komen of die soms dikke maatjes is met RvdK of Bjz. googelt u GHDHA 2014 2366

"Enkel ter oplossing van omgangsproblemen is een ondertoezichtstelling niet geschikt."

GHDHA 2013 5252

De vader is gewelddadig, de moeder tweeslachtig t.o.v. hem: OTS

googelt u GHAMS 2013 4464

Het Hof Den Haag heeft een ots met onmiddellijke ingang opgeheven, o.a. omdat wat er bereikt is door de moeder zelf is georganiseerd.

googelt u GHDHA 3829

Het Hof Arnhem-Leeuwarden maakt in zijn beschikking nr 417 van 23 januari 2014 duidelijk waarom een ots er echt moet komen.

googlet u GHARL 2014 417

Vrijwillig hulp gevraagd, o.a. voor financien, ots gevolg.

Tik in op google RBDHA:2013:15975 (4 november 2013)

De Rechtbank Maastricht heeft op 4 oktober 2013 geoordeeld dat Bjz in gebreke was gebleven

door zich uitsluitend te richten op de ouders.

googel RBLIM 9102

Bjz trekt verzoek verlenging ots voor omgang in, de vader verzoekt verlenging en de Rechtbank Rotterdam verlengt.

Ook deze ots zal vermoedelijk geen contact tussen vader en kind teweegbrengen.
Google RB ROT 9281

Gelet op de oorspronkelijke doelstelling van de ondertoezichtstelling acht het hof het op dit punt aangevoerde onvoldoende onderbouwd om een verlenging van de ondertoezichtstelling te kunnen rechtvaardigen

Dat is mooi: niet iedere keer een ander verhaal om een ots te laten verlengen!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober beslist zoals vaker beslist zou moeten worden: deze ots werkt averechts.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:7635
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heft met onmiddellijke ingang de ots op (12 november 2013).

OTS heeft meer problemen dan oplossingen gegeven.

Valse aangifte (uit wraakgevoelens wegens vermeende ontrouw) van moeder tegen vader leidde tot ondertoezichtstelling,
en daar kom je makkelijker aan dan af. Maar de ouders hebben zich verzoend en samengewerkt.
De Hoge Raad heeft in 2000 beslist dat een ouder en niet Bjz bepaalt waar een kind woont

www.LJN-nr.AA5523

De kinderrechter als bestuursrechter is heel andere koek:

waarheidsvinding, duidelijkheid, huidige situatie zijn allemaal heel belangrijk

De Rechtbank Maastricht heeft op 15 juni 2012 beslist dat de ots in stand bleef
maar de schorsing in het gezag werd opgeheven 
Niet iedereen mag een “diagnose” stellen

Bjz mag geen diagnoses laten stellen door anderen dan psycholoog of psychiater

Beschikking over omgang geldt ook na ots
Bjz mag niet uitspraak rechter over omgangsregeling wijzigen of negeren
Strafbare ouder

U bent strafbaar als u uw naar huis teruggekomen kind niet terugbrengt.

Een gezinsvoogd is geen voogd

Een gezinsvoogd heeft geen gezag over een kind. Het gezag berust nog steeds bij de ouders.

Hoge Raad: De rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen

De Hoge Raad heeft in 2003 uitgesproken, dat kinderrechter en hof het belang van het kind zelfstandig moeten beoordelen, en ook moeten kijken naar wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz.

Eigen advocaat voor kind

Laat uw kind vergezellen door zijn eigen advocaat