Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. gezag, omgang en informatie na scheiding
<< vorige pagina   
print pagina
 
Na rapport bijzonder curator i.v.m. omgang Hof Den Bosch

GHSHE:2019:602 (21-02-2019)De beschikking d.d. 13 september 2018

Bij die beschikking heeft het hof drs. L. Klaver, p/a Mediation-House, Oirschotseweg 17, [postcode] [kantoorplaats] , benoemd tot bijzondere curator ten behoeve van de belangenbehartiging van [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2002 te [geboorteplaats] , en

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats] ,

beiden wonende te [postcode] [woonplaats] aan het [adres] ,

en met de navolgende taakomschrijving:

Drs. Klaver wordt verzocht de belangen van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] in dezen te behartigen, voor zover nodig zowel in als buiten rechte. Het gaat in het bijzonder om een onderzoek naar de vraag waar de weerstand van de kinderen om in contact te treden met de vader vandaan komt, of er nog mogelijkheden zijn om tot vermindering of opheffing van die weerstand te komen zodanig dat contact tussen de vader en de kinderen mogelijk is en, zo ja, hoe dat contact dan vorm gegeven zou kunnen worden.

Het hof verzoekt de bijzondere curator daartoe één (individueel) gesprek, en indien nodig meerdere (individuele)gesprekken, te voeren met [minderjarige 1] en [minderjarige 2] en indien en voor zover de bijzondere curator dat nodig acht, ook met de ouders of met een van hen.

Criteria eenhoofdig gezag

GHDHA:2018:3422

Niet meegewerkt aan omgang: gedeeltelijk voorwaardelijke werkstraf

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2027&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLEE%3a2009%3aBH2027 

Uitspraak Rechtbank Leeuwarden 2009

Niet meegewerkt aan omgang: voorwaardelijke werkstraf

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4081&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHLEE%3a2010%3aBO4081 

Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden 2010

 

 

Niet meegewerkt aan omgang: wel schuldig, geen strafoplegging

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?=ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4482&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHAMS%3a2012%3aBW4482

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 2012

Contact met vader hersteld, ots niet meer nodig

GHSHE 2017 2485

Ouderlijk gezag moeder hersteld

RBROT 2017 3345

Vader met twee veroordelingen doet aangifte van smaad als moeder dit meedeelt aan o.a. RvdK

ECLI:NL:GHAMS:2017:1725
 

Voorgaand hiervan de rare uitspraak van het Hof Den Haag 2012

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2012:BW6566

 

De rare uitspraak van Rb Haarlem eind 2015 voorafgaand aan het hoger beroep Amsterdam.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:11297

 

 

Van het Hof Arnhem-Leeuwarden mag in dit geval de GI de omgang invullen

GHARL 2016 9294

Scheldkanonnades: niet doen! Laten merken dat de andere ouder van groot belang is voor de kinderen: wel doen!

googelt u GHARL 2016 6931

Kind schrijft brief waarin het eenhoofdig gezag voor moeder vraagt

Googelt u RBNHO 2015 (niet 2016) 9901

De moeder met eenhoofdig gezag verhuist met het jonge kind naar België. Tot wie kan de vader zich wenden i.v.m. omgang?

googelt u GHARL 2016 3579

Op 1 september 2015 heeft de Rechtbank Limburg enkele zaken in een beschikking verhelderd:

Ter zitting heeft de rechtbank reeds met de ouders de mogelijkheid besproken van het gelasten van een zogenaamd ouderschapsonderzoek. Dit betreft een deskundigenbericht in de zin van artikel 194 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen: Rv).

 

De rechtbank benadrukt dat ouders op grond van artikel 198 lid 1 Rv verplicht zijn mee te werken aan het ouderschapsonderzoek. Indien (één van) de ouders niet aan deze verplichting voldoen, kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die de rechtbank geraden acht.


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBLIM%3A2015%3A11368

Hoge Raad 17 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2014:91)

Alleen maar bezwaar vaneen ouder is geen reden voor ontbreken contact met de andere ouder. 

Gezinsvoogd half jaar enige contact ouders; kinderen blijven in contact met allebei hun ouders

googelt u GHSHE 2015 3049

Vechtscheiding: bijzonder curator

googelt u GHARL 2015 2069

Een bijzonder curator benoemd om te bezien wat het beste is voor het kind, nu de ouders het nergens over eens kunnen zijn.

googelt u GHSHE 2014 5388

Omgangsbeschikking niet uitvoeren strafbaar feit

Ook wie ouderlijk gezag heeft kan “aan het gezag onttrekken”

Uw ex wil met de kinderen naar het buitenland verhuizen

U kunt de rechter verzoeken er een stokje voor te steken

In hoger beroep soms niet uitgaan van de al vastgestelde "feiten":

googelt u GHDHA 2014 2383

Bureau jeugdzorg weigerde de omgangsregeling te laten uitvoeren zoals de rechter had bepaald

Op 6 december 2005 heeft de rechter in Alkmaar duidelijk gemaakt dat rechterlijke uitspraken ook voor bureau jeugdzorg gelden: zij staan niet boven de wet en de rechter

Zeg het juiste op de zitting

Het buitengewoon grote belang van de juiste woorden tijdens de rechtszitting, en misschien van het vermogen non-verbaal een beroep te doen op de rechter als redder, blijkt uit een vergelijking van de volgende twee zaken

De kinderen verhuizen van hun moeder naar hun vader in Duitsland.

googelt u GHARL 2068

ALLE gepaste maatregelen om omgang tussen kind en ouder tot stand te brengen.

googelt u GHSHE 2015 245

De rechter vindt de uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2014 te belangrijk om zich te laten leiden door de deskundigen.

Samenvatting: Moeder verzoekt om zorgregeling met kind. Rechtbank wijst af. De moeder komt in hoger beroep. Kind laat enorme weerstand zien richting zijn moeder. Hof gelast bij tussenbeschikking deskundigenonderzoek en zet daarna mondelinge behandeling voort. Kind (13 jaar oud) is verschenen voor kinderverhoor, maar heeft gedurende dit verhoor niet met hof willen spreken. Deskundigen adviseren tot afwijzing verzoek, evenals de stichting en de raad. Hof wijst verzoek van de moeder bij eindbeschikking evenwel toe, mede gelet op HR 14-01-2014 en nu niet is gebleken dat voldaan is aan de ontzeggingsgronden van artikel 1:377a lid 3 BW.

googelt u GHSHE 2015 77

De rechter belast de vader met eenhoofdig gezag en zet in de beschikking dat de gezinsvoogd het initiatief zal nemen tot verderstrekkende maatregelen als de vader zich niet aan de beschikking houdt.

googelt u GHARL 2014 9645

Ondertoezichtstelling is opgeheven omdat vader zich niet hield aan afspraken, geen gehoor gaf aan schriftelijke aanwijzingen en hij ieder contact met gezinsvoogd en hulpverlening weigerde

googelt u RBOVE 2014 5626

De ouders blijven strijden en de vader wil eigenlijk geen contact van zoon met moeder: ots

googelt u GHSHE 2014 4400

Werkt de moeder niet mee aan begeleide omgang? Dan wordt het onbegeleide omgang.

googelt u RBMNE 2014 3448

Het Leger des Heils bereikte geen contact tussen de moeder en de kinderen, Bjz gaat ots uitvoeren
googelt u RBNNE 2014 4020
Kinderen krijgen van hun moeder geen ruimte om van hun vader te houden: uit huis geplaatst naar de vader toe.

googlet u GHARL 2014 418

Zonder reden contact met vader frustreren? Kind verhuist naar vader en moeder verliest ook gezag.

googel RBAMS:2013:7841 en u kunt de hele beschikking lezen.
 

Zonder reden contact kind met de andere ouder belemmeren? Dat moet ophouden.

Op 16 november 2011 heeft de Rechtbank Roermond een  uitspraak gedaan zoals KOG die wenst.

Omgang verhinderen? De kinderen verhuizen.
Op 17 november 2011 heeft de Rechtbank Roermond besloten dat kinderen naar de andere ouder gingen verhuizen.
Kinderen naar vader omdat hij contact met moeder niet zal blokkeren
De vader belooft dat de kinderen hun moeder niet zullen verliezen en krijgt de kinderen toegewezen
Als het contact met uw kind steeds wordt gefrustreerd, is het misschien een idee om ouderlijk gezag alleen voor uzelf te vragen

Vraag eenhoofdig gezag en verklaar dat het kind blijft wonen waar hij nu woont

Uw kind woont bij de andere ouder en wordt uit huis geplaatst?

De rechtbank Haarlem is het jaar 2010 heel goed begonnen: een kind wordt niet uit huis geplaatst, maar gaat gewoon bij haar vader wonen.

Kind niet uithuisgeplaatst maar naar vader

Uitspraak Rechtbank Haarlem d.d. 26 januari 2010

Moeder verhuist zonder de beslissing op haar verzoek tot vervangende toestemming af te wachten. Hoofdverblijf van de kinderen nu bij vader

googelt u GHARL 2014 3767

Het Hof Den Bosch heeft op 17 september 2013 gezegd dat een moeder niet mocht verhuizen om te voorkomen dat het contact met de vader sterk zou verminderen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4342
Te ver weg verhuizen met een kind vond de rechter in Roermond niet goed,
op straffe van een dwangsom moest de verzorgende moeder terugverhuizen
Rechters oordelen verschillend over verhuizing na scheiding
http://users.telenet.be/goudi/ouderverstoting.html#KEEPINGFAMILIESTOGETHER  

Een gezichtssluier kan niet, maar per post kan wel?

… waarbij de rechter door partijen in de gelegenheid wordt gesteld ook kennis te nemen van de houding en lichaamstaal van die procespartijen, die …