Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2007
<< vorige pagina   
print pagina
 
Reactie AJL

Vraag aan AJL over positie grootouders bij ots

Begeleidende brief aan de Commissie voor Jeugd & Gezin bij kopie van brief aan de Minister

Brief aan de Minister voor Jeugd & Gezin: KOG is blij met onderzoek naar effectiviteit jeugdzorg

Brief aan de commissie voor jeugd en gezin bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Brief aan de Minister voor Jeugd & Gezin over nieuw financieringssysteem voor jeugdzorg

Reactie MO-groep

Brief aan de MO-groep: vraag om nadere informatie n.a.v. bericht over tuchtrecht in de jeugdzorg

Reactie NVO

Brief aan de NVO: rappel op vragen over invloed klachten (vervolg op brief 17ee 2005)

Brief aan de Commissie voor Justitie over voortgezet ouderschap na scheiding

Brief aan de Minister van Justitie over voortgezet ouderschap na scheiding

Ingezonden brief in Trouw van mevrouw Coumans over het electronisch kind dossier; geplaatst op deze website met haar toestemming

Brief aan stichting Bits of Freedom over toekenning Big Brother Award Electronisch Kind Dossier

Ingezonden brief aan Trouw over het Savanna-effect (niet geplaatst)

Raad voor de Kinderbescherming krijgt cli├â┬źntvertrouwenspersoon

Rappel (zie nummer 3, 2008)

Begeleidende brief aan minister Rouvoet bij kopie van brief aan mevrouw Kroes

Verzoek aan mevrouw Kroes de monopoliepositie van de bureaus jeugdzorg te bezien

Reacties

Vraag aan AJL, William Schrikker Groep en SGJ over datum overdracht gezinsvoogdij aan bjz's

Reactie van de provincie Noord-Holland

Brief aan provincie Noord-Holland over rondetafelgesprek n.a.v. beldriedaagse

Brief van Minister Rouvoet aan alle provincies en bureaus jeugdzorg

Verzoek aan Minister Rouvoet om brief aan KOG d.d. 14 december aan alle provincies en bureaus jeugdzorg te sturen

Antwoord van Minister Rouvoet

Brief aan de CU-fractie bij kopie tweede brief aan Minister Rouvoet

Brief aan de Commissie voor Jeugd en Gezin om deze op de hoogte te houden van (uitblijven van) reactie

Tweede brief aan Minister Rouvoet over zonder rechter uit huis geplaatste weglopers

Brief aan de Commissie voor Jeugd en Gezin

Brief aan de Hoofdinspectie Jeugdzorg bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Brief aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bij kopie van brief aan Minister Rouvoet

Brief aan het LBIO

Reactie van enkele bureaus jeugdzorg

Brief aan bureau jeugdzorg Zuid-Holland (ook aan de andere bureaus jeugdzorg verzonden)

Reactie van enkele Colleges van Gedeputeerde Staten

Brief aan de Colleges van Gedeputeerde Staten

Persbericht met bijlagen over de brief van Minister Rouvoet aan de directeuren van de Bjz's over weglopers

Verzoek aan de Minister voor Jeugd en Gezin n.a.v. zijn brief aan de directeuren van de bureaus jeugdzorg over weglopers

Rappel (tot heden, zie datum update, niet beantwoord)

Vragen aan Agathos Thuiszorg

Rappel (tot heden, zie datum update, niet beantwoord)

Vragen aan stichting Stade te Utrecht

Verslag gesprek KOG/AKJ n.a.v. de correspondentie

Antwoord AKJ op brief van 2006 (zie 2006 nummer 2)

Antwoord LHV

Vraag naar standpunt Landelijke Huisartsen Vereniging over behandeling zonder toestemming (beide) ouders

Antwoord NIP

Vraag naar standpunt NIP over toestemming beide ouders voor behandeling door psychologen

Antwoord NVO

Vraag naar standpunt NVO over toestemming beide ouders voor behandeling door (ortho)pedagogen en onderwijskundigen

Verzoek aan Haaglanden om resultaten evaluatie indicatie-stelling

Resultaten meldweek Friesland 2006

Antwoord Friesland

Verzoek aan provincie Friesland om resultaten meldweek 2006

Rappel aan provincie Groningen

Brief aan provincie Groningen over consequenties voor praktijk van resultaten meldweek 2005

Resultaten melddagen Noord-Holland

Brief van een vader in het kader van de melddagen

Brief aan provincie Noord-Holland over melddagen

Brief aan commissie voor justitie (zie 2)

Rappel op verzoek om inhoudelijke reactie

Verzoek om inhoudelijke reactie

Reactie van de Minister-President

Ingezonden brief aan Trouw over dit onderwerp (niet geplaatst)

Brief aan de formateur n.a.v. uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens: "geen zittingen meer achter gesloten deuren"

Brief aan AJL over prestatie-indicatoren

Reactie van de provincie Friesland

Brief aan de 15 provincies en grootstedelijke regio's

De provincie Utrecht meet de resultaten van jeugdzorg