Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Adressen & websites
<< vorige pagina   
print pagina
 
https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg  Site van mr R. Korver

www.advocatenkantoorerkens.nl
  Website van oud-advocaat om uw begrip te scherpen van wat ouders en kinderen onder allerlei etiketten overkomt.
Kijkt u ook op deze website om te zien wat de wijziging van de kinderbeschermingsmaatregelen precies inhoudt.

www.rechtspraak.nl Juridische begrippen uitgelegd.

www.commissiegeweldjeugdzorg.nl 


www.inspectieloket.jeugd.nl

Cassatieblog.nl 


Belangenvereniging Intensieve Kindzorg
De ziekte van lyme leidt soms tot een melding bij Veilig Thuis: deze ouders zouden Münchausen-by-proxy kunnen hebben (afwijking waarbij iemand aandacht voor zichzelf vraagt door met zijn kind artsen af te sjouwen of het kind zelfs ziek te maken).


Machteld Vonk, universitair docent en onderzoeker kind- en familierecht aan de Universiteit Leiden, is februari 2013 een blog begonnen over kinderen en hun ouders in het recht:
http://machteldvonk.wordpress.com  


https://www.wagenaaradvocaten.nl/column-page/
 
https://www.wagenaaradvocaten.nl/gedragskundig-onderzoek-binnen-het-personen-en-familierecht-page/


www.humaniseringvandejeugdzorg.nl   Deze website is een initiatief van Professor Arnold Heertje


www.rechtspraak.nl 

 

www.stichtingvoorons.nl
voor iedereen die te maken heeft gehad mt seksueel misbruik, fysieke of psychische verwaarlozing of grooming
voor meer informatie of lotgenotencontact Geloofinons@gmail.com 

info@perspectiefherstelbemiddeling.nl ; op werkdagen 030-2340045
Perspectief Herstelbemiddeling is aangewezen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid om herstelbemiddeling in Nederland uit te voeren.

Slachtofferhulp Nederland
Bent u slachtoffer van geweld in de jeugdzorg?
0900-0101;  www.slachtofferhulp.nl
Samen met u kijken de medewerkers waar u behoefte aan hebt, bijvoorbeeld:
lotgenotengroep
gesprek met dader of instelling waar het misbruik plaatsvond via Perspectief Herstelbemiddeling
ondersteuning bij aanvraag tegemoetkoming van het SchadefondsGeweldsmisdrijven
juridische ondersteuning bij aangifte of strafzaak
 

 

www.echr.coe.int
Website van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens


www.jur.uva.nl/ccra (Center for Children's Rights Amsterdam)
De toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak, juni 2012, jurisprudentieonderzoek.
Presentatie te downloaden door de titel te googelen.Tuchtrecht:
 

1 - https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg


2 - https://skjeugd.nl/

https://skjeugd.nl/register/raadplegen/zoeken-in-het-register/


www.rechtspraak.nl 
Als u zich abonneert op de gratis nieuwsbrief, ontvangt u wekelijks jurisprudentie op alle rechtsgebieden, dus ook jeugdzorg. 
https://www.verwijsindexmiddennederland.nl/uwrechten 
Rechten van ouders
Ouders, en vanaf 16 jaar de jongere zelf, hebben bepaalde rechten bij registratie in de Verwijsindex Midden Nederland. Wie dat wil, kan bijvoorbeeld de geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als de gegevens onjuist zijn kunnen betrokkenen ze laten aanpassen.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouders of (vanaf 16 jaar) het kind zelf. Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht op een kopie van de gegevens
  • Recht op verzet. Betrokkenen kunnen, in verband met bijzondere omstandigheden, vragen om de gegevens van een kind uit het systeem te laten verwijderen.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet moet altijd schriftelijk gebeuren. De manier waarop u gebruik maakt van bovenstaande rechten verschilt per gemeente. Raadpleeg de eigen gemeente.

Wie kan een verzoek doen? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. Tot 16 moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of verzet samen indienen. Vanaf 16 jaar kan de jongere dit zelf doen.

 
www.pleeggrootouders.nl
ook voor informatie over pleegzorgvergoeding


www.stozo.nl 
Website van stichting Ouders Zonder Omgang.
Voorbeelden van praktisch commentaar op raadsrapporten.
Bekijkt u verder de map Machten, daarin de kolom Uitvoering en dan het onderste punt Klachten: opzet en tips. Heel erg leerzaam!Vader Kenniscentrum   secretariaat@vaderkenniscentrum.nl 


www.nloo.nl
Website van Netwerk Landelijke Ouder Organisaties; met heel veel informatie.

Nico Mul's link'

een 'doe het zelf' pakket voor ouders met problemen in jeugdzorg.http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl
/

www.logadoptie.nl  Website van LOGA, Landelijke Organisatie Gezinsproblematiek Adoptie.


https://www.k4kindermishandeling.nl/artikelen/waar_gaat_het_eigenlijk_over.pdfwww.denoodkreet.nl


www.zelfhulpdenbosch.nl is de website van Stichting Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & Regio.


www.ouders.nl 
Ouders on line. Heel veel informatie over alle onderwerpen i.v.m. ouders en kinderen.
Nuchtere kijk op jeugdzorg. Ouders zijn nu eens niet onbetrouwbare amateurs.
Bekijkt u bijvoorbeeld aflevering 14 februari 2009 over het Elektronisch Kinddossier en 15 mei 2009 over de schoolarts. Vergeet ook niet aflevering 7 november 2011 te lezen over het Elektronisch Kinddossier dat nu vermomd is met een andere naam: DD JGZ. Aflevering 27 februari 2012 geeft uitgebreide informatie over het DD JGZ, en voorbeeldbrieven als u wilt inzien of niet geregistreerd wilt worden maar het consultatiebureau uitsluitend wilt gebruiken voor de gezondheid van uw kind.
In Ouders on line van 27 februari 2012 stonden de volgende websites:
www.ddjgz.nl
Uitleg over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
www.mijnprivacy.nl
Dossier JGZ van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp).
wetten.overheid.nl
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
www.scoop.it
Overzicht van actuele informatie over kinderen en privacy, verzameld door Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online.
digitaaldossiernee.wordpress.com
Weblog over digitale dossier-vorming door de staat, vanuit het perspectief van ouders, door organisatiesocioloog Annelies Blom.
In De digitale schaduw van Dimitri Tokmetzis staat op pag. 94: "Het webmagazine Ouders on Line verzamelt ook al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen."
Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe informatie op Ouders Online kunt u wekelijks de gratis nieuwsbrief ontvangen. Zie https://www.ouders.nl/forms/ja_graag.htm
Tevreden over Ouders Online? Word donateur.
 
 
www.richtlijnenjeugdzorg.nl ; NJi-dossier Zorgvuldig beslissen  


https://www.nji.nl/smartsite.dws?id=116387
Informatie over de veranderingen in de jeugdzorg, beleidsbrieven.


www.akj.nl
 

 


www.privacywegwijzer.nl
Het lanceren van deze website was onderdeel van een pakket maatregelen om de regeldruk bij professionals te verminderen. De website is ontwikkeld voor alle professionals die werken met jeugdigen en moet onduidelijkheden rondom gegevensuitwisseling wegnemen. "Er is misschien meer mogelijk dan u denkt" is de boodschap van de overheid aan de professionals.

 

Nieuw aanvraagnummer Eigen Kracht-conferenties

Eén telefoonnummer voor alle aanvragen in heel Nederland

Eén landelijk telefoonnummer voor het direct aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. U kunt vragen stellen over de mogelijkheden van een conferentie voor u zelf, een naaste bekende of een cliënt, over mogelijkheden voor financiering in uw gemeente of u kunt voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld de Eigen Kracht-coördinator.

 

Het telefoonnummer is dagelijks, ook ’s avonds en in het weekend, bereikbaar voor het aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. Het nummer is 085 – 049 85 64.
www.eigen-kracht.nl 
Website van de Eigen Kracht Conferentie. Een EKC is een bijeenkomst rond een kind en een gezin, waarin zij samen met anderen een plan bedenken om een probleem op te lossen. Die anderen kunnen familieleden zijn, vrienden, buren of andere mensen. Van tevoren kunnen hulpverleners informatie geven over mogelijke ondersteuning. Hoe deze conferentie en de uitvoering van de plannen worden betaald, verschilt per regio.

cover jeugdzorgOnlangs verscheen een nieuwe serie folders over de verschillende varianten van de Eigen Kracht-conferentie. In essentie zijn alle Eigen Kracht-conferenties hetzelfde, zo is er altijd een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator en wordt er altijd een plan gemaakt een groter gemaakte kring van betrokkenen.

  lees meer

OVER DEZE NIEUWSBRIEF

Deze Nieuwsbrief verschijnt een aantal maal per jaar en
wordt gezonden aan belangstellenden en betrokkenen bij
de Eigen Kracht Centrale.
Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, klik dan hier.
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier.

© 2011 Eigen Kracht Centrale

Deze nieuwsbrief wordt technisch ondersteund door G'NIUS.
Dit is een product van Creápolis Media © 2011

Eigen Kracht Centrale
Postbus 753
8000 AT Zwolle

Bezoekadres
Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle
038 - 422 25 26
info@eigen-kracht.nl
www.eigen-kracht.nl


www.inspectiejeugdzorg.nl 
Website van de Inspectie Jeugdzorg die rapporten over instellingen soms openbaar maakt.
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nw_detail.asp?id=0269
www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/?id=333  


www.lvt.nl
Thuiszorgmedewerkers richten soms veel narigheid aan door dingen te doen die zij niet kunnen en van hun organisatie vaak niet mogen.


www.onderwijsklachten.nl
Als u problemen krijgt doordat een leerplichtambtenaar niet van feiten houdt, belt u dan de Narionale ombudsman. Hij komt in actie!


www.kennisbank.mogroep.nl
Website van de brancheorganisatie voor onder meer jeugdzorg; op deze website is het Handboek Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg te vinden.


www.jeugdzorgnederland.nl


www.bigregister.nl
Website van het BIG-register (afdeling van het Ministerie van VWS). Registratie bij het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg garandeert deskundigheid van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen, psychotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, en geeft een klachtmogelijkheid. Als een bureau jeugdzorg u wil laten onderzoeken door een niet-geregistreerd gedragswetenschapper, is het nuttig aan hem/haar te vragen of hij daartoe bevoegd en bekwaam is. Als u wel meewerkt, let dan extra op uw woorden.


www.nvo.nl
Leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen werken soms voor de bureaus jeugdzorg. Het tuchtrecht van de vereniging biedt kaders voor hun werk.


www.psynip.nl
Dat iemand lid is van het Nederlands Instituut van Psychologen zegt niets, want een eerstejaars-student psychologie kan al lid worden. Toch vindt soms iemand het nodig zelfs op zijn website te zetten dat hij NIP-lid is terwijl dat niet waar is. Hij valt dan dus niet onder het tuchtrecht van het NIP. Even controleren bij het NIP: 020 4106222. De themadossiers regelmatig raadplegen: wordt steeds geactualiseerd.
www.psynip.nl/themadossiers/jeugdwet


www.raadvoordekinderbescherming.nl


www.zat.nl
Website voor Zorg- en AdviesTeams. Hoe komt het toch dat wij ons onveilig voelen door al die zorg?

www.justitie.nl/beterbeschermd
 

Jeugdzorg startpagina, links en informatie over jeugdzorg
Startpagina over Jeugdzorg. Links met uitgebreide omschrijving en informatie.
www.opzijnbest.nl/informatie-over-jeugdzorg_742.htmwww.nationaleombudsman.nl
Als u alles hebt geprobeerd wat er te doen valt aan klachten indienen en u bent nog steeds niet tevreden, kunt u de No schrijven als de klacht inmiddels niet ouder is dan 1 jaar.
Als u problemen hebt gekregen door een leerplichtambtenaar die een loopje met de feiten heeft genomen, is het de moeite waard meteen de No te bellen.

www.kinderombudsman.nl
Hierop o.a. de eerste Kinderrechtenmonitor, samengesteld in opdracht van de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau.
https://www.dekinderombudsman.nl/92/veelgestelde-vragen/


www.defenceforchildren.nl
Postbus 11103
2301 EC Leiden
071-516 09 80

Defence for Children International is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de rechten van het kind met onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp. Leidraad van het werk is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
De kernthema’s zijn: voorlichting over kinderrechten, vreemdelingenbeleid en kinderrechten, kinderen in conflict met de wet, mishandeling en uitbuiting van kinderen. Het werk van Defence for Children - ECPAT wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels Nederland, KerkinActie, UNICEF, Ministerie van VWS, Ministerie van BuZa, The Body Shop en Plan.https://www.vlon.info/index.htm
ongeloof binnen instanties t.a.v. de partner die te maken heeft met een narcistische persoonlijkheid en de gevolgen daarvan voor de partner die wordt gedemoniseerd; -alles wordt omgedraaid, met ook alle gevolgen voor kinderen-. De lijders aan narcisme weten vaak hun voormalige partner een ots te bezorgen.www.lvovd.nl
Landelijke vereniging van ouders en verwanten van drugsverslaafden


www.vnja.nl
Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocatenwww.advokatenkollektief.com
Jeugdrechtadvocaten in Rotterdamwww.alleadvocaten.nl 
Adressen van advocaten, ook gerangschikt op woonplaats.


www.advocatenoverzicht.nl
Specialisten op bepaalde juridische terreinen en hun uurtarieven.

www.debesteadvocaat.nl

www.advocatenorde.nl

www.inloop-spreekuuradvocaat.nl

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

www.tuchtrechtoverheid.nl/nieuw/gezondheidszorg

www.zoeken.rechtspraak.nl

www.rechtennieuws.nl

www.pedagogiek.nu

www.jurofoon.nl


www.jeugdzorgnederland.nl

www.knmg.nl/praktijkdilemmas

 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/dyslexie

In het dossier bespreken we bijvoorbeeld hoe hulp en zorg bij dyslexie in Nederland wordt georganiseerd (met begeleidende infographic) en bekostigd.

 

 

ouders van kinderen met de ziekte van lyme worden soms beschuldigd van Münchhausen by proxy; zij hebben zich verenigd in
Belangenvereniging Intensieve Kindzorg

www.richtlijnenjeugdhulp.nl

hierop o.a. gevolgen van drangtraject.