Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
De KOG nieuwsbrieven staan op deze website. Als wij het postadres van een donateur hebben, sturen wij een papieren exemplaar

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Privacy

Wij bewaren uw gegevens niet. Dat heeft het vervelende gevolg dat u als u later nog eens belt uw verhaal weer moet doen. Maar privacy is wat waard!


 

Het derde, actuele Jungleboek van de jeugdzorg is klaar! Wij hakken een pad in de jeugdzorg-jungle.
https://www.stichtingkog.info/media/We_hakken_een_pad_in_de_jeugdzorg-jungle.pdf

Maar alweer op één punt verouderd: klachtbehandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Zie:  Een klacht indienen? Zo gaan we hiermee om.

Het KOG-boekje over Veilig Thuis

Het boekje over Veilig Thuis kunt u hier vinden:

https://www.stichtingkog.info/media/20201215_DitMoetIedereOuderLezen.pdf

Goed nieuws: De #rechtsbescherming in het civiele #jeugdrecht en dan met name bij #uithuisplaatsing en beeindiging #gezag wordt sterk verbeterd. #rechtsbijstand van een gespecialiseerd #jeugdrechtadvocaat wordt de standaard.

https://drive.google.com/file/d/13y3pMIwhhdyIzbPJH8LNO569rcx42-Bx/view?usp=drivesdk

Is de computer de baas?

Op 14 november gestuurd aan de rubriek Ingezonden brieven van Trouw.. Niet geplaatst.

Toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

/www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

Jeugdzorg moet niet overal de neus insteken

In Trouw van 11 oktober 2022 ingeaonden brief van Truus Barendse

Niet geplaatst in Trouw over conclusie CBS

Foei CBS! Foei Trouw!

Trouw van 2 november  heeft artikel Toeslagenaffaire leidde niet tot extra uithuisplaatsingen. Hierin valt mij op:
1) Voordat de fiscus zich met hen ging bemoeien had ruim 3 procent … al te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Ja, dus?!
2) Zo is 48 procent van de gedupeerde gezinnen een eenoudergezin. Ja, dus?!
3) Ook kwam er … maandelijks minder geld binnen dan. Ja, dus?!
4) gedupeerde ouders vaker jonger bij de geboorte. Ja, dus?!

DUS geen extra uithuisplaatsingen?! Deze kenmerken vergroten de kans op een terechte uithuisplaatsing, maar grotere kans is niet hetzelfde als terechte maatregel. En Trouw plaatst dat zonder commentaar?

Truus Barendse, Haarlem

Kinderrechter Tromp: Conclusie CBS voorbarig
 

Binnenlands Bestuur

Kosten Jeugdzorg. Het belang van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vooral groot voor gemeenten, zegt Tromp. 'Dit is voor hen een gemiste ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Rondetafelgesprek in Tweede Kamer over jeugdbescherming, zie hieronder lijst deelnemers

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A07627

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl

Pieter Omtzigt in Trouw van 5 april 2022 over het belastingschandaal, allemaal ook van toepassing op jeugdbescherming

https://www.trouw.nl/politiek/pieter-omtzigt-heeft-er-geen-vertrouwen-in-dat-de-gevolgen-van-het-belastingdienstschandaal-ooit-netjes-worden-opgelost~b50ac8e5/   alleen te lezen voor abonnees

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - Nationale Zorggids

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - 29 juni '22 ... Hoe gaat het kabinet de dossiers rondom uithuisplaatsingen zo snel mogelijk ...

Cijfers terugplaatsingen niet bijgehouden

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing - Argos - Human - VPRO

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing. Uithuisgeplaatste kinderen krijgen te weinig kans om ooit weer thuis te komen. ...

Artikel over uithuisplaatsingen in het algemeen

https://www.femkefataal.nl/uit-huis-geplaatste-kinderen-toeslagenaffaire-gebaat-bij-onafhankelijke-herbeoordeling/

De Nieuwsbrief jeugd van 16 juni geeft o.a. onderzoek naar Pleegzorg

Nieuwsbrief Jeugd <nieuwsbriefjeugd@nji.nl>

Met steun van alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen

En vorig jaar al luidde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming de noodklok over alle uithuisplaatsingen in Nederland.

Uithuisplaatsingen https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f08bc0e9-e86d-4a87-ae50-7e68aa3f2b7c
9 februari 2022 Prof. dr. Mariëlle R. Bruning, dr.mr. Kartica van der Zon, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Prof. dr. Lenneke R.A. Alink, dr. Sabine van der Asdonk, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden
100 jaar kinderrechter

Kinderrechter bestaat 100 jaar: van centrale regelaar tot rechter op afstand - De Rechtspraak

De Rechtspraak

De Jeugdwet wordt ingevoerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en sluiten contracten af met gecertificeerde instellingen voor de ...

Brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer d.d. 18 juli 2022

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/07/18/tk-stand-van-zaken-koppeling-gegevens-uithuisplaatsingen-gedupeerden-kinderopvangtoeslag/tk-stand-van-zaken-koppeling-gegevens-uithuisplaatsingen-gedupeerden-kinderopvangtoeslag.pdf

Brief Samenwerkingsverband aan commissie J&V d.d. 31 augustus 2022

 

31 augustus 2022                                                    PER E-MAIL

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v. Vaste Commissie Justitie en Veiligheid

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

 

Geachte leden van de Vaste Commissie J&V                      

                   

Betreft      Schriftelijke Inbreng 1 september 2022 - IGJ Onderzoek naar “Kwaliteit van Feiten-

                            onderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor UHP", juni 2022 (31839-856)

 

 1. De conclusies van bovenstaand rapport zijn verontrustend, maar nog steeds een zwak aftreksel van de werkelijkheid: “De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vanuit ouders, jeugdigen en kinderrechters signalen dat de kwaliteit van deze onderbouwing mogelijk te wensen overliet. … In geen enkele casus was het feitenonderzoek volledig op orde.” De IGJ heeft slechts de kwaliteit van het feitenonderzoek rond 45 gedwongen uithuisplaatsingen onderzocht.
 2. In 2017-2018 heeft de Belangenvereniging IKZ ( https://bvikz.nl/) 362 individuele dossiers zorg-vuldig geanalyseerd, en aanbevelingen opgesteld voor de ondersteuning van deze ouders en kinderen. Voornamelijk als gevolg van de schijnvertegenwoordiging door het LOC is dit rapport in een diepe bureaula verdwenen. Stichting KOG ( https://www.stichtingkog.info) heeft negen vrijwilligers die ouders ondersteunen. Als een van de negen vrijwilligers ondersteun ik ±250 Kinderen-Ouders-Grootouders per jaar. BVIKZ en Stichting KOG zijn slechts twee van de vier kernleden van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (het SWV). Wij onder-steunen gezamenlijk enkele duizenden kinderen en (pleeg-, groot-, gezinshuis- en biologische) ouders per jaar. De harde werkelijkheid: vrijwel geen enkele medewerker van de Ketenpart-ners (de wijkteams, VT, de Raad, en de Gecertificeerde Instellingen) doet ook maar aan enige vorm van feitenonderzoek, laat staan “Adequaat Feitenonderzoek”.
 3. Bovenstaande kan niet komen als een verrassing. Zoals wij u in juni 2018 reeds hebben laten weten, was het door uw Kamer goedgekeurde “Actieplan Verbetering Feitenonderzoek” nooit bedoeld om ook enige noemenswaardige verbetering door te voeren. In de tussentijdse eva-luatie door DSP van april 2020 [ https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2448] stond reeds, dat nauwelijks enige voor ouders waarneembare vooruitgang was geboekt. Volgens de samenvatting van het DSP rapport is tot dusver “vooral ingezet op landelijke activiteiten van de betrokken organisaties en landelijke (beleids)instan-ties. Daarmee zijn voorbereidingen getroffen en is draagvlak gecreëerd, maar zijn nog beperkt activiteiten ingezet gericht op de werkvloer, in de regio’s. De daadwerkelijke implementatie op de werkvloer zal plaatsvinden in de volgende fase in 2020 en 2021. Dat betekent dat op dit mo-ment resultaten maar heel beperkt kunnen worden verwacht van actiepunten op de werk-vloer.” In de conclusie (par. 6.1.) staat dan ook dat begin 2020 achttien van de eenentwintig acties zijn “opgepakt”, maar slecht drie zijn gerealiseerd.
 4. Als voorzitter van de cliëntenraad (CR) van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) tussen 10 april 2019 en 2 september 2021 kan ik u garanderen, dat er niets is gedaan om de situatie te verbeteren.
 5. Waarom is er niets bereikt? Omdat het Ministerie van Justitie de opdracht tot de uitvoering van het Actieplan heeft uitbesteed aan een werknemer van het Ministerie. Mevrouw W. Helmich heeft eind 2018 snel ontslag genomen, haar eigen “Interim en Advies” bureau opgezet ( https://www.willemijnhelmich.nl/), en er vervolgens alles aan gedaan om de status quo (geen feitenonderzoek) te handhaven. Op 3 februari 2020 was er in Amersfoort een grote “kick-off bijeenkomst” over de “Praatplaten”: een van de vele nietszeggende actielijnen van het Actieplan. Samen met het Hoofd Juridische Zaken en Beleid van BJL ben ik (als voorzitter van de CR) met nog ruim 150 andere professionals naar Amersfoort gegaan. De Praatplaten zijn op geen enkele wijze besproken!
 6. Geen wonder dat mevrouw Willemijn Helmich vier maanden later is bevorderd tot “kwartier-maker” Zorg voor de Jeugd en Gezin. In die hoedanigheid was ze verantwoordelijk voor het ontwerpen van het “Toekomstscenario”. Uit de online consultatie procedure blijkt als geza-menlijke kritiek van vele betrokkenen, dat (1) cliënten meer betrokken moeten worden, en (2) de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen volstrekt onvoldoende is gewaarborgd. Sterker nog: de afgelopen vier jaar heeft het SWV alle facetten van de jeugdzorg nauwkeurig in kaart gebracht. Daaruit blijkt ten eerste, dat ouders op geen enkele wijze worden betrokken (zie volgende alinea), en ten tweede geen enkele vorm van rechtsbescherming genieten. In Nederland bestaat geen objectief “klachtrecht”, moeten ouders en jeugdigen het doen met tuchtrecht (de bekende “slager die zijn eigen vlees mag keuren”), en worden rechters beperkt door de wetsfictie van artikel 3.3 Jeugdwet. Tot slot wordt de rechtspositie van hun wettelijke vertegenwoordiger (de cliëntenraden) ernstig ondermijnd door de nieuwe WMCZ 2018 (mede ondersteund door de schijnvertegenwoordiger van ouders en jeugdigen, het LOC).

Schijnvertegenwoordiging

 1. Verder stelt de IGJ in haar samenvatting: “Als rode draad voor verbetering ziet de inspectie in de eerste plaats de samenwerking met ouders en jeugdigen in het gehele traject. Zij moeten beter betrokken worden bij de besluitvorming”. Deze aanbeveling (van de IGJ als onderdeel van het Ministerie) wordt gefrustreerd door de subsidiëring door her Ministerie van het LOC. Het LOC pretendeert reeds sinds 2013, dat het cliëntenraden ondersteunt, maar is de facto de belangenbehartiger van een grote groep ZZP-ers die werkzaam zijn voor de Ketenpartners. In de jeugdzorg was hun eerste grote destructieve actie, het zogenaamd namens ouders mede ondersteunen van het nietszeggende Actieplan Verbetering Feitenonderzoek. Wij hebben uw kamer hiervan reeds in 2018 op de hoogte gesteld. De afgelopen twee jaar heeft het LOC een actieve rol gespeeld bij het monddood maken van cliëntparticipatie bij BJL. Het LOC heeft ook vele cliëntenraden misleid om de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden te benoemen tot geschillenbeslechter onder de nieuwe WMCZ 2018. Op 2 september 2021 heeft het SWV een formele klacht ingediend bij het Ministerie van J&V wegens subsidiefraude door het LOC. Ook met dit laatste is niets gebeurd.
 2. Op 13 mei j.l. hebben de heren Daan de Neef en Ruud Verkuijlen bij de persoonlijke assistent van minister Weerwind aangedrongen op een gesprek met het SWV. Het is veelzeggend dat dit gesprek tot op heden niet heeft plaatsgevonden.
 3. Wij roepen u op om met echte oudervertegenwoordigers in gesprek te gaan, en de aanbevelingen van het LOC in hun brief van 29 augustus te negeren.

Hoogachtend,

 

 

mr Alfred Groenen MCL/MBA/MBI

Clavecymbelstraat 41, C-07

6217 CR Maastricht

 

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

• Belangenvereniging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl;

• Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl;

• Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu;

• Stichting Vader Kennis Centrum, Peter Tromp, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

Jeugdzorg mag toezicht houden op zichzelf

FTM

Het aantal gezinshuizen groeit explosief. Gezinshuiszorg is kleinschalige jeugdzorg waarbij doorgaans twee gezinshuisouders in hun eigen huis 24 uur ...

...dat het uitgangspunt bij uithuisplaatsing moet zijn: samen,

Tweede Kamer neemt motie aan: in wet verankeren samenplaatsing voor broertjes en zusjes

De inspectie vindt van de onderzochte dossiers geen enkele in orde

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/28/ook-na-verbeterplannen-verlopen-uithuisplaatsingen-vaak-onzorgvuldig-a4134915

Publicaties Inspectie

IGJ Toetsingskader voor toezicht 'feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing'

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

Brief voor de (aanstaande) gemeenteraadsleden; zie ook in Correspondentie de brief van KOG aan Renske Leijten

Geschreven door Nico Mul (en Tjebbe Strubbe). Past u aan wat voor u anders is.

De aanvaardbare termijn bij uithuisplaatsing (Nieuwsbrief Jeugd 14 april 2022)

Begrip ‘aanvaarbare termijn’ in Richtlijn Uithuisplaatsing herzien

Professionals ervaren de ‘aanvaardbare termijn’ voor een beslissing over de toekomst van een uithuisgeplaatst kind in de Richtlijn Uithuisplaatsing soms als een voorschrift in plaats van als een voorbeeld. Dat komt door de manier waarop de aanvaardbare termijn in de richtlijn geformuleerd is. Daarom wordt die formulering aangepast in de nieuwe versie van de richtlijn waar de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan werken.

https://www.nji.nl/nieuws/begrip-aanvaardbare-termijn-in-richtlijn-uithuisplaatsing-herzien

Trouw schrijft op 8 april 2022 over "De Jeugdzorgtapes"

"Uit de Jeugdzorgtapes blijkt zonneklaar de onmacht van Het Systeem" - Trouw

Hoe Jojanneke en de jeugdzorgtapes te ondergaan? Dat zal erg afhangen van waar je werkt, en of je zelf met jeugdzorg te doen hebt gehad En of die ...

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak stelt gedragscode rechters op

https://nvvr.org/uploads/documenten/nvvr-rechterscode.pdf

Familierechtadvocaten Vledder en Hendriks schrijven in De Volkskrant: rechter, toets echt op zitting

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderrechter-dient-vandaag-te-beginnen-met-bescherming-van-ouders-en-kinderen~b983060e/?referrer=https%3A%2F%2Freach-advocaten.nl%2F  

5 vragen en antwoorden over de rol van de rechter bij uithuisplaatsingen

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/5-vragen-en-antwoorden-over-de-rol-van-de-rechter-bij-uithuisplaatsingen.aspx

Gemeentelijke ombudsmannen schrijven aan Tweede Kamer

https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/aanhoudende-zorgen-over-de-jeugdhulp/

Brief voor uw gemeente
Desiree van Doremalen heeft de brief hieronder geschreven aan haar gemeente. Zij vindt het goed dat u hem overneemt met de wijzigingen die in uw gemeente van toepassing zijn.
Cijfers van Defence for Children

Het kinderrechtenjaar 2020 in cijfers

Defence for Children en UNICEF vragen bij de overheid jaarlijks cijfers op die inzicht geven in de stand van zaken van kinderrechten in Nederland. Het jaar 2020 is getekend door de coronacrisis die op álle kinderen en jongeren in ons land een aanzienlijke impact had. Het rapport bestaat uit zes onderwerpen. De cijfers en meer informatie daarover leest u hier.

Hulp jeugdzorg bij scheiding werkt vaak averechts

https://nos.nl/l/2347799

Rapport ouderverstoting

Ook bij uithuisplaatsingen soms ouderverstoting

'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'

Van het Nederelands Jeugd Instituut

Emotioneel gevangen, over ouderverstoting

Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.

Dossiers worden graag geheimgehouden

Als je niet wilt laten lezen, weet je dan (dus?) dat je geen goed werk hebt geleverd?

Door falende jeugdzorg kind soms niet terug naar huis

https://www.ad.nl/binnenland/jeugdzorg-faalt-jong-kind-soms-niet-meer-terug-naar-ouders-door-onthechting~a63dfd7e/?fbclid=IwAR04dILi8NM4cYZ8o9JvnxhkblAn_cYzkh04lUM3PBW40AKpd7wMoyIRNsI

Perspectiefbesluit bij uithuisplaatsing; zie ook brief KOG aan Inspectie in Correspondentie 2022: niet beantwoord.

Op 28 juli 2021 belde Nico Mul KOG met het onderstaande. Het was totaal nieuw voor ons. En dat is niet zo gek, want ouders krijgen hierover niets te horen.
Het is verschrikkelijk, vergelijkbaar met “Kinderen uit huis geplaatst om bedrijfseconomische redenen.”
(Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp
Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.)

Maar nu dus het schokkende nieuws van Nico Mul, over het perspectief besluit dat te vinden is op  deze pagina .

Hieronder de begeleidende tekst over dit perspectief besluit van Nico Mul.

Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming

Realiseer een rechtspositieregeling voor ouder(s) en kind en toets het ingrijpende perspectiefbesluit altijd bij de kinderrechter. Dat is de kernboodschap van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies over het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming.

Wat is een perspectiefbesluit?

Als een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, kan de kinderrechter de maatregel van ondertoezichtstelling in combinatie met een uithuisplaatsing uitspreken. In dat geval coördineert de jeugdbeschermer van een Gecertificeerde Instelling (GI) de noodzakelijke hulp en steun voor het gezin met als doel de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Na verloop van tijd neemt de GI een besluit over de vraag of het kind weer thuis kan gaan wonen bij zijn ouder(s), of (blijvend) ergens anders zal opgroeien. Dit besluit heet het perspectiefbesluit.

Wat zijn de gevolgen van het perspectiefbesluit?

Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouder(s) ligt, heeft dit grote gevolgen voor de ouders en het kind. Zij zullen elkaar minder vaak zien. In de praktijk vermindert de omgang tussen ouders en kind na het perspectiefbesluit. De hulpverlening aan ouders en kind verandert ook. De hulpverlening aan ouders zal zich niet meer richten op de thuisplaatsing, maar op het invullen van de rol van ouder op afstand.

De hulpverlening aan het kind is gericht op een toekomst ergens anders dan bij ouders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Ouder(s) en kind kunnen niets doen tegen dit perspectiefbesluit. Er is geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit (bij de rechter) ter discussie te stellen.

In het advies signaleert de RSJ enkele knelpunten met betrekking tot het perspectiefbesluit, wat zijn deze knelpunten precies?

De RSJ signaleert drie knelpunten bij het perspectiefbesluit:

 1. Ouders en kind hebben geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit door de kinderrechter te laten toetsen, bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met het genomen perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het kan (soms) maanden duren voordat deze zitting plaatsvindt. Intussen heeft het perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.
 2. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken ook onvoldoende op de hoogte van het perspectiefbesluit en de gevolgen van dit besluit.
 3. Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouders ligt, verandert de hulpverlening zodanig dat de hulp en steun aan de ouders en het kind niet meer gericht is op ‘terug naar huis’. Dit is in strijd met het doel van de maatregelen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Waarom is een rechtspositieregeling zo belangrijk?

Het perspectiefbesluit heeft grote gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van de ouders en het kind. De RSJ is van mening dat ouders en het kind betrokken en gehoord moeten worden bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Een dergelijk ingrijpend perspectiefbesluit moet altijd getoetst worden door de kinderrechter.

Wat denkt de RSJ dat moet veranderen aan de huidige situatie?

Om de rechtspositie van ouders en kinderen en de rechterlijke toetsing te realiseren adviseert de RSJ het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen. Meer specifiek adviseert de RSJ dat het besluit (dat inhoudt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is) binnen drie maanden wordt getoetst bij de kinderrechter. Dan kan ook geregeld worden wie het besluit neemt, hoe het wordt gemotiveerd en op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden.

Zie ook

Adviezen

Cees van Leuven over uithuisplaatsingen van kinderen

Stelselmatige fouten in rapportages

Nederlandse jeugdzorg schendt internationaal recht

https://www.llmlegal.nl/blog/nederlandse-jeugdzorg-schendt-internationaal-recht/  

Zie ook Jurisprudentie uithuisplaatsingen (EVRM)

Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend

Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

De Kinderombudsman maakt plan voor kinderrechtenproof besluiten

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsvrouw-lanceert-aanpak-voor-kinderrechtenproof-besluiten

Het Nederlands Jeugd Instituut meldt op 9 december 2021 18 moties over jeugdzorg
18 moties over jeugdzorg
 

Sinds 1-1-15 liggen er met deze moties erbij 143 moties op uitvoering te wachten.

Van die zijn aangenomen bij de jeugdwet 49 stuks totaal moeten er nog 33 worden uitgevoerd.

Motie voor onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen i.v.m. toeslagen   www.openkamer.org/stemming/kamerstuk/35927/79/
De voltallige Kamer schaarde zich achter een motie van Pieter Omtzigt om hier ONAFHANKELIJK onderzoek naar te laten doen en een MELDPUNT op te zetten.
Het CBS meldde dat meer dan 1100 kinderen zijn weggehaald uit gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire.

Het AD, Het Parool en enkele andere kranten schrijven: gebrekkige dossiers en verkeerde beslissingen van rechters

Dat blijkt uit een document waarin de rechtspraak zelf stelling neemt in het publieke debat, en hard oordeelt over de stand van zaken. ‘Het structurele tekort aan tijd, geld en aan gekwalificeerde medewerkers binnen de jeugdbeschermingsketen maakt dat het systeem in crisis verkeert,’ zo is te lezen in een notitie van de rechtspraak over jeugdbescherming.

Fouten in rapporten nauwelijks te corrigeren, maar ...

Herstel: de jeugdzorg is een van de grote wanprestaties van de kabinetten-Rutte, sinds in 2015 de gemeenten ermee werden belast. Ik baseer me nu op een  ...

Harry Berndsen: onderzoeken verdienen die naam niet doordat degenen die moeten onderzoeken onvoldoende zijn opgeleid

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/123098/Onderzoeker-Er-zit-iets-grondig-fout-in-de-jeugdzorg .

Psychiater Arne Popma: 'Jeugdzorg heeft deskundig behandelaar aan de poort nodig'

 ‘Wie weet er nou het beste wie jeugdzorg nodig heeft? Een beleidsambtenaar of kinder- en jeugdpsychiater die daar tien jaar voor heeft gestudeerd?’ Vanaf donderdag praten ook zij mee over de hervormingsagenda jeugdzorg.
KOG weet wel dat het geen garentie geeft, maar dan is er tenminste een kans dat er aan het begin niet een verkeerde "diagnose" wordt gesteld.

Erken dat kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is

De Kamer debatteert dinsdag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de jeugdzorg. Lichte ondersteuning. De kinder- en jeugdpsychiatrie staat onder 

Ervaringsdeskundigen aan het woord

https://youtu.be/vjaTLrDTRwM

n.a.v. Goede Moeders Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS

Kamervragen n.a.v. Goede Moeders

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ): Kind en ouders moeten juridische bijstand krijgen bij UHP

Kind en ouders moeten juridische bijstand krijgen als kind uit huis wordt geplaatst

Een kind moet juridische bijstand krijgen van een gespecialiseerde advocaat wanneer het door de Jeugdbescherming uit huis geplaatst dreigt te worden. Dat  adviseert  de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een dinsdag gepubliceerd rapport, dat op verzoek van de overheid werd opgesteld. (14 september 2021)

RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/rsj-organiseert-visietafel-toekomstscenario-kind--en-gezinsbescherming

Zie voor reactie van het Samenwerkingverband van Ouders met Jeugdzorg (o.a. KOG) Correspondentie 2021.

Verdwenen rapport. Waar kennen we dat toch van?

De gescheiden vader, de top van Justitie en het verdwenen rapport - NRC

https://www.stichtingkog.info/media/20210627_Groene_amsterdammer.pdf   artikel van Marieke Sjerps

Kritisch rapport over fouten in jeugdzorg stilgehouden - NRC

Corrie na de jeugdzorg: 'Het was voor mij het einde van de wereld'

Omroep Gelderland

Zie ook: ons dossier over geweld en misbruik in de jeugdzorg. Van Lammeren had vaker bij nonnen gewoond, maar Velp sloeg volgens haar alles.

Met Jasper ging het mis in de jeugdzorg: 'Ze hielden mij als dier'

Omroep Gelderland

Een verleden waaraan hij liever niet te vaak terugdenkt. Zo traumatisch waren de ervaringen van de nu 57-jarige Jasper Heijting in de jeugdzorg.

Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport; zijn boek Zorgen over de jeugdzorg (12,50)

Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?

De Almelose advocaat Ibrahim Mercanoglu vindt dat rechters jeugdbeschermers vaker onder ede moeten laten horen in de rechtbank. „Van een gelijkwaardige zaak is zo geen sprake meer."

de zaak van zijn cliënt Claire van Wijk en haar beide dochters uit Ootmarsum 

Burgerpanels met vergaande bevoegdheden

Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Erik Heijdelberg, bestuurder in o.a. de jeugdbescherming, schrijft: “Om dat vertrouwen terug te winnen zullen er tussen overheid en burger praktijken moeten ontstaan, waarvan de burger zich mede-eigenaar voelt. … Denk aan initiatieven als …, burgerpanels met vergaande bevoegdheden in de jeugdzorg, …:” (Trouw 15 mei). Precies: een burgerpanel moet ook van mening zijn dat een kind uit huis geplaatst moet worden voordat het verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing naar de rechter mag.
Truus Barendse, Haarlem

Ingezonden brief in Trouw van 19 februari 2021 (burgerfilter)

Burgerfilter!

Weer goed artikel van Marieke Sjerps, ditmaal over Veilig Thuis

"Wat niet pluis is bepaalt iedereen zelf"

uit:  HP/De Tijd

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming Nationale Onderwijsgids

In circa 15 procent van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert is VT de melder. VT en de RvdK kunnen daardoor in eenzelfde periode betrokken zijn bij hetzelfde kind en zijn gezin. Hierdoor lijkt het mogelijk dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die ‘onnodig’ dubbel zijn. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Significant blijkt dat er overlap kan zijn bij drie verschillende aspecten in de  onderzoeken van VT en van de RvdK: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten, en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

.
.
(oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/helene-schrikt-van-botheid-en-arrogantie-bij-studie-naar-jeugdzorg-nederland-is-kampioen-kinderen-opsluiten-br-br~a52faf51/  

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Uit: Noordhollands Dagblad
 

.
.
Tuchtrecht jeugdzorg
Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Nvo

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te  ...

.
.
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg
Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Balans Digitaal

Het is voor de kwaliteit van de Jeugdzorg belangrijk dat ouders deze signalen naar buiten (blijven) brengen. Zo is op initiatief van kritische ouders het  ...

Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
11 moties over jeugdbeleid

Nederlands Jeugdinstituut    Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming

.
.
Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale: Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing

Familieplan

Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en  ...

.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN

Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.

.
.
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd
Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

Bron: 1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Artikel gaat over de publicatie van boek over misbruik van Jasper Heijting, getiteld 'Gepleegd'. 

Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen

Bron: RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

.
.
Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

bron: BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Signaleringsfunctie scholen

Signaleringsfunctie scholen

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen

De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.

KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:

Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.

.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

VN-kinderrechtencomite niet tevreden over Nederland
VN: Leef kinderrechtenverdrag beter na

Bron: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Nederland moet op uiteenlopende terreinen meer doen om het VN-Kinderrechtenverdrag na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in zijn vijfjaarlijkse beoordeling van de situatie in Nederland. 
Lees meer

Documentaires

https://inhetbelangvanhetkinddefilm.nl/

www.intheinterestofthechild.com/.