Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Pleeggrootouderdag 2020

Bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland
https://www.pleeggrootouders.nl
DE ENQUETE


U herinnert zich wel dat we  hebben gevraagd om mee doen en dat u vooral ook het verzoek om mee te doen aan de enquête zou doorgeven aan mensen die tevreden zijn over jeugdzorg. Welnu, hier is het resultaat van 50 inzendingen (eerste op 27 maart, laatste 7 augustus).  We stoppen nu.

 

De Jeugdwet uit 2015 schrijft voor dat de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen verplicht zijn in rapportages meningen en feiten duidelijk te scheiden en als mening of feit dienen te benoemen. Tevens dienen alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid opgenomen te worden in tussentijdse rapportages, (onderzoeks)rapporten en verzoekschriften. Dit is omschreven als:

Artikel 3.3: De Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Brief van een vader aan zijn uit huis geplaatste kind
tot het moment dat je moeder een andere beslissing nam. En ik jeugdzorg erbij haalde voor hulp.
Openbaarheid zittingen
Trouw heeft op 12 augustus 2020 de ingezonden brief van Truus Barendse geplaatst:
Openbaarheid
Publiek is weer welkom in rechtszalen omdat openbaarheid een van de fundamenten van de rechtsstaat is (Trouw, 11 augustus). Helaas worden zaken in personen- en familierecht altijd behandeld achter gesloten deuren. Onder andere ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen. Dit beschermt de privacy, maar gesloten deuren worden vaak meer ervaren als bescherming van instanties dan van privacy. Ze werken willekeur en gebrek aan feitenonderzoek in de hand. Ook familierechtaittingen moeten openbaar. Eventueel met de mogelijkheid voor de betrokken burgers behandeling met gesloten deuren te verzoeken.
Voor (groot)ouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
UITNODIGING Deelname interview herijking Jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
Commissie De Winter en Commissie Samson: geen verandering
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/11/niemand-trekt-de-jeugdzorg-naar-zich-toe-a4002572
Tips van de Nationale ombudsman over het maken en gebruik van geluidsopnamen
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
Cijfers over wraking uitgesplitst
Raad voor de Rechtspraak 21-05-2020
Niets verbeterd bij Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis

https://rtvu.nl/n/2027621/

Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

Kabinet laat alles zo het was; wanneer komt de volgende commissie om geweld in de jeugdzorg te onderzoeken?

Science071: Nieuw onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg

Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Onderzoek met wensen als conclusie

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2971-positie-minderjarige-civielrecht.aspx

Schrijft u (variaties op) deze ingezonden brief van Desiree van Doremalen aan uw gemeenteraad!

 

https://www.maassluis.nu/ingezonden-stukken/open-brief-gemeenteraad-zie-af-van-schots-model-voor-jeugdhulp/

Wet deelgezag

https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag

Trouw 15 februari 2020: Autoriteit Persoonsgegevens grote achterstand

De AP heeft in 2019 27.800 keer een klacht ontvangen over privacyschending.Hiervan werden er 138 uitgebreid onderzocht en in 25 gevallen werd gehandhaafd: boete, dwangsom of berisping.

Ede probeert uithuisplaatsing te voorkomen

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/ede-zet-krachtgezinnen-in-tegen-uithuisplaatsing?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+05-02-2020&fbclid=IwAR3M6yW50pTl85xgHx52kJCvm_n2XVJ8AZXW2hsEas4moOu3tZUR8as2HKA

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Alle kinderen in zicht met big data (GIRFEC)

Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data (met een link naar de blog van Sven Snijer) - #GIRFEC infiltreert het onderwijs --> 

GIRFEC in Rotterdam

https://st-raw.nl/leren-van-de-schotse-aanpak/

Begon u het al te missen? GIRFEC

https://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/

GIRFEC: een gevaar

https://wetenschap.nu/privacy-kwetsbare-jeugd-in-het-geding/

GIRFEC natuurlijk

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/getting-it-right-for-every-child-een-vloek-of-een-zegen-voor-zorgenkinderen~b18a11e7/
 

https://www-rtvutrecht-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.rtvutrecht.nl/amp/nieuws/1970056/wetenschappers-software-bij-kinderartsen-geeft-mogelijk-foute-uitkomst.html

GIRFEC

https://musjeindedakgoot.blogspot.com/p/urgente-vraag-aan-minister-vws.html

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/11/16.-Gemeenschappelijke-taal.pdf

Toets de kansencirkel van GIRFEC aan de arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De grenzen van de privacy.

Alweer GIRFEC

GIRFEC

Wie niet weet hoe jeugdzorg vaak werkt, trapt hier in (GIRFEC); het NJI als "motor"

  https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child

maar: 

https://www.express.co.uk/news/uk/697358/New-Zealand-abandoned-Girfec-like-scheme-Scotland-useless

Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem?

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
Nieuwsbrief Jeugd 6 februari 2020: reactie op rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Pas verschenen

 

Jeugdzorg onder druk

In deze editie van 'Justitiële verkenningen' belichten verschillende auteurs de totstandkoming van de Jeugdwet en de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook komen inhoudelijke ontwikkelingen aan bod, zoals nieuwe doelgroepen en werkmethoden.

Naar Justitiële verkenningen

 
Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Veilig Thuis en corona

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis i.v.m. de corona besmettingen. Medewerkers kunnen ouders en kinderen makkelijk besmetten door hun vele contacten en wij willen ons gezin hier niet aan blootstellen. Nu gebleken is dat er veel on-line kan, lijkt het ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

RSJ-advies Voorontwerp Wet Deelgezag

 Het wetsontwerp dient de belangen van het kind te weinig.

Download het rapport via www.rsj.nl 
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

Bezoekers deze website 11-06-2020
Bezoekers per dag - laatste 7 dagen 163.57
Bezoekers per dag - laatste 30 dagen 142.97

Laatste 24 uur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 19:00 01:00 07:00

Laatste 30 dagen Bezoekers | Pagina's

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Een op de vijf gezinnen met jeugdzorg maakt ook gebruik van andere regelingen
Wordt er speciaal gekeken naar mensen in de bijstand?