Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

.
.
WAT STAAT ER OVER JEUGDZORG IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA?
Gevonden in HET PLAN #DRASTISCHVERSIMPELEN VAN DE FNV
.
.
De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...
 

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

.
..
De politie kreeg vorig jaar 1761 meldingen over vermiste kinderen uit gesloten jeugdzorginstellingen.

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/politie-krijgt-duizenden-meldingen-over-vermiste-jeugdzorgkinderen.html?fbclid=IwAR1S6f_JbyfH4o_UCN2P0NXNQB95pfqwADFPB5MeR0UIpXvDUjY817Z8M88

Grens tussen drang en dwang
Op 23-03-2020 hebben de Ministers voor Rechtsbescherming en VWS gereageerd op het door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving op eigen initiatief uitgebrachte advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg.'
Kamerstukken II 2019/20, 31839, 722
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale
Familieplan
'Door jeugdhulp te vaak van de regen in de drup'

https://nos.nl/l/2356767

.
.
Een klacht indienen? Soms helpt het, soms werkt het averechts

https://www.socialevraagstukken.nl/klachtrecht-nederlandse-jeugd-hulp-is-een-lege-huls/

.
.
Commissie De Winter (mishandeling in de jeugdzorg) 3 november 2020
3 november 2020 NIEUWSBRIEF NR. 6 

Beste mensen, Voor u ligt de 6de nieuwsbrief van het team Implementatie maatregelen Commissie De Winter. We hebben een paar mijlpalen bereikt. Een ervan is de bekendmaking van het moment van aanvragen van de financiële regeling, deze is gesteld op 1 januari 2021.
Inhoudelijk wordt de laatste hand aan de regeling gelegd. Zie verder in deze nieuwsbrief meer informatie hierover.

Brief en debat Vorige week is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/ kamerbrief-over-voortgang-maatregelen-commissie-de-winter> Deze brief geeft de Tweede Kamer een overzicht van de voortgang van alle maatregelen op het gebied van erkenning, voorkomen en leren voor de toekomst. We hebben u hier vorige week per mail direct van op de hoogte gesteld. Om het voor u overzichtelijk te maken sturen we bij deze nieuwsbrief een schematische weergave (samenvatting) van het grootste deel van de maatregelen, wat er gedaan is, gedaan wordt en wat de planning is. We hopen dat dit u overzicht biedt. Met een aantal lotgenoten en vertegenwoordigers van lotgenotenorganisaties hebben we de brief vorige week doorgenomen, daaruit kwam een aantal vragen die we deels in deze nieuwsbrief en deels later voor u allen beantwoorden. U bent uitgenodigd om ook uw vragen aan ons te sturen. Voor wat betreft het debat met de Tweede Kamer, daar is helaas nog geen datum voor ingepland. Wij houden u op de hoogte zodra dit wel bekend is.

Zoals u wellicht ook heeft vernomen is vanaf 25 september staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS verantwoordelijk voor jeugdzorg. Hij heeft dit overgenomen van minister Hugo de Jonge in verband met de werkdruk rond Corona. De heer Blokhuis is inmiddels helemaal op de hoogte, voor u als betrokkenen verandert er niets. Team Implementatie ‘De Winter’ “Erkennen, voorkomen en leren voor de toekomst”
In dit bericht aandacht voor  Update Team Implementatie  Financiële regeling  Website en documentaire  Opvragen melding  Veel gestelde vragen

Pagina 2 NIEUWSBRIEF NR. 6 -vervolg Blik vooruit We zijn ruim een half jaar aan de slag met de maatregelen. Niet alles blijkt binnen dit kalenderjaar te realiseren. Daarom is het projectteam gevraagd tot eind maart 2021 door te gaan. En dat doen we natuurlijk graag.
Wat staat er dan de komende tijd op de planning? Allereerst in november het congres voor de zorgprofessionals. Met inbreng van lotgenoten is een programma opgesteld met als thema’s het voorkomen, herkennen en omgaan met geweld in de jeugdzorg. In een volgende nieuwsbrief een terugblik daarop.
Ook zijn we hard bezig met het inrichten van een plek waar slachtoffers terecht kunnen met hun vragen over specifieke zorg. Daarvoor is inmiddels gestart met de opdrachtformulering. U leest meer over de voortgang in deze nieuwsbrief en het overzicht in de bijlage. Tenslotte wensen wij u kracht en gezondheid toe in deze corona-tijd. Hartelijke groet, Het Projectteam Implementatie ‘De Winter’ Erkennen en voorkomen van geweld in de jeugdzorg ========================================================

Financiële regeling De financiële regeling uit het maatregelenpakket dat is samengesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie De Winter is bijna klaar om dit najaar te publiceren in de Staatscourant. We verwachten dat de financiële regeling in november gepubliceerd wordt. Pas dan is het mogelijk om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Wel is inmiddels bekend dat slachtoffers van geweld in de jeugdzorg een aanvraag vanaf 1 januari 2021 kunnen indienen. Op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen slachtoffers die straks een aanvraag willen indienen alvast hun naam en mailadres achterlaten, zij krijgen dan informatie als er nieuws is over de financiële regeling. https://www.schadefonds.nl/actueel/schadefonds-voert-regeling-uit-voor-slachtoffersjeugdzorg/ Ook is daar een overzicht te vinden van al veel gestelde vragen.

Pagina 3 -vervolg Website en documentaire Voor de website en documentaire zijn verschillende opties onderzocht. We werken de komende weken de beste optie om de website en documentaire te ontwikkelen verder uit. Een aantal lotgenoten is hierbij betrokken, zij denken onder andere mee over de inhoud en vorm. Zij vormen de klankbordgroep. De suggesties en feedback van deze klankbordgroep zijn zeer waardevol! We werken er naar toe om eind maart de website op te leveren. Opvragen van uw dossier bij het archief van ministerie van Justitie en Veiligheid In de vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gesteld over het archief van de Commissie de Winter. Het archief bevat alle stukken van de Commissie zelf en daarnaast de meldingen van de slachtoffers die zijn gedaan bij de Commissie De Winter. Het gaat hier alleen om de meldingen van melders die hebben aangegeven dat hun melding bewaard mag worden.
Inzage en aanvragen van een kopie van de eigen melding Een melder of een namens hem/haar gemachtigde heeft de mogelijkheid om de eigen melding in te zien of een kopie daarvan bij het ministerie op te vragen. Om dit makkelijker en sneller te laten verlopen moet bij de aanvraag vermeld worden: voorletter(s), familienaam en geboortedatum. Met daarbij een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs. Zonder deze gegevens kan een aanvraag niet worden behandeld. Slachtoffers die hun eigen melding in het archief van de Commissie willen inzien, of iemand daartoe machtigen, kunnen dit doen door een e-mail te sturen aan: info-ciedewinter@minjenv.nl. U wordt dan geholpen bij het inzien van uw melding of een kopie hiervan te ontvangen. Na verstrekking van een kopie van uw dossier wordt uw aanvraag en de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd. Voor alle duidelijkheid: de medewerkers van het archief van JenV kunnen u alleen helpen bij het inzien van de melding die is gedaan (en bewaard mocht blijven) bij de Commissie De Winter. Andere dossiers, zoals meldingen bij andere organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg zitten niet in dit archief. Voor zover die dossiers er nog zijn, liggen ze in de archieven van de desbetreffende instantie of instelling. U moet daarvoor met de betreffende instantie contact opnemen. Volgens de wet mogen instellingen en organisaties hun dossiers maar een maximale tijd bewaren. Oudere dossiers zullen er in veel gevallen niet meer zijn. -vervolg–

Pagina 4 Veel gestelde vragen Wij krijgen geregeld vragen binnen van lotgenoten. Per mail of tijdens de verschillende (online) momenten dat er contact is met lotgenoten(organisaties). Deze worden allemaal beantwoord. De meest gestelde vragen zetten we onderstaand voor u op een rijtje omdat ze misschien ook voor anderen nuttig zijn.

Vraag: Ik wil weten hoe ik de financiële regeling moet aanvragen en wat ik daarvoor nodig heb.
Antwoord: Zoals gezegd kunnen de inhoudelijke vragen pas beantwoord worden als de regeling is gepubliceerd. Dat is in de loop van november. Op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een overzicht van veel gestelde vragen te vinden.
We kregen al veel vragen binnen over ‘bewijslast’. Wij benadrukken dat bij de aanvraagprocedure rekening wordt gehouden met het feit dat dit soms lastig is om dit te laten zien. Het Schadefonds zal u daar mee helpen.
Vraag: Hoe zit het met het inzetten van ervaringsdeskundigheid en het betrekken van lotgenoten?
Antwoord: Veel vragen gingen over de inzet van ervaringsdeskundigen bij het uitvoeren van de maatregelen om geweld in de jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Daar wordt veel mee gedaan. Lotgenotenorganisaties zitten aan tafel bij de ministeries en brancheorganisaties van de jeugdzorg in rondetafelbijeenkomsten, Ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage aan het congres voor de zorgprofessionals. Ook zijn gesprekken geweest met ervaringsdeskundigen over de rechtspositie van voogdijkinderen. Ook de ervaringsdeskundigen van nu, vertegenwoordigd in cliëntorganisaties en belangenbehartigers (zoals ExPex) zitten regelmatig aan tafel bij de bestuurders in de jeugdzorg. Daarnaast heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een jongere met ervaring in de jeugdzorg aangenomen als adviseur.
Vraag: Hoe staat het inmiddels met het Koershuis en het financieel ondersteunen van lotgenotencontact?
Antwoord: In de vorige nieuwsbrief schreven we hier al over. De oprichtende partijen van het Koeshuis zijn bezig een bestuur te werven. Inmiddels is duidelijk dat het niet lukt om dat dit jaar rond te krijgen. Daarom heeft het projectteam besloten om het geld voor lotgenotencontact op een andere manier beschikbaar te stellen, zodat activiteiten van lotgenotenorganisaties ook de komende jaren financieel ondersteund kunnen worden. We houden u hierover op de hoogte. -vervolg-
Pagina 5 Vraag: Hoe staat het met het monument van NMGJ en hebben slachtoffers inspraak?
Antwoord: Stichting NMGJ (Nationaal Monument Geweld in de Jeugdzorg) heeft het initiatief genomen om als erkenning van het geweld een monument te realiseren: een beeld en een fysieke plek waar mensen kunnen herdenken, herinneren, ontmoeten. De Stichting heeft inmiddels een ontwerp laten opstellen, waar nog keuzemogelijkheden in zitten. Zij zijn in gesprek met lotgenotenorganisaties en andere geïnteresseerden om input te krijgen op het ontwerp en op het idee zelf. Wilt u ook door NMGJ op de hoogte gehouden worden over hun plannen of het ontwerp voor het monument? Laat dat dan weten in een email aan: bestuur@stichtingnmgj.nl. Stichting NMGJ neemt dan contact met u op. Meer informatie vindt u op hun website: https://www.stichtingnmgj.nl.
Op 28 oktober 2020 brief naar Kamer over voortgang maatregelen n.a.v. Commissie de Winter
De aanbevelingen gericht op voorkomen en leren zijn enerzijds omgezet in concrete acties. Er is dit jaar en vorig jaar in totaal bijna €1,5 miljoen extra geïnvesteerd in vertrouwenswerk. Kinderen in een gesloten setting zien nu minimaal eens per week een vertrouwenspersoon. Er is €33,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2020 om de vastgoedtransitie in de gesloten jeugdhulp naar kleinschaligheid te realiseren. En gericht op het behoud van personeel is een financiële bijdrage van €2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarkttafel jeugd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. De aanpak op voorkomen van geweld en l
.
.
Signaleringsfunctie scholen
Signaleringsfunctie scholen
.
.
Rapport om van wakker te liggen
 

RTV Utrecht

... maar komen wel voort uit dezelfde complexiteit en ondoorzichtigheid waarmee de jeugdzorg georganiseerd is. Ik ben blij dat wethouder Eerenberg ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Veilig Thuis en corona

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis i.v.m. de corona besmettingen. Medewerkers kunnen ouders en kinderen makkelijk besmetten door hun vele contacten en wij willen ons gezin hier niet aan blootstellen. Nu gebleken is dat er veel on-line kan, lijkt het ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Vers van de pers (oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad


 

 

 
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Inspectierapport
 

Binnenlandsbestuur

Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit. Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, interventie dreigt bij Samen Veilig
www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/  Googel dit adres, vanuit de website lukt het niet.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
.
.
Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorgtopper Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Wie niet weet hoe jeugdzorg vaak werkt, trapt hier in (GIRFEC); het NJI als "motor"

  https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child

maar: 

https://www.express.co.uk/news/uk/697358/New-Zealand-abandoned-Girfec-like-scheme-Scotland-useless

Alweer GIRFEC

GIRFEC

Toets de kansencirkel van GIRFEC aan de arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De grenzen van de privacy.

GIRFEC

https://musjeindedakgoot.blogspot.com/p/urgente-vraag-aan-minister-vws.html

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/11/16.-Gemeenschappelijke-taal.pdf

GIRFEC natuurlijk

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/getting-it-right-for-every-child-een-vloek-of-een-zegen-voor-zorgenkinderen~b18a11e7/
 

https://www-rtvutrecht-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.rtvutrecht.nl/amp/nieuws/1970056/wetenschappers-software-bij-kinderartsen-geeft-mogelijk-foute-uitkomst.html

GIRFEC: een gevaar

https://wetenschap.nu/privacy-kwetsbare-jeugd-in-het-geding/

Begon u het al te missen? GIRFEC

https://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/

GIRFEC in Rotterdam

https://st-raw.nl/leren-van-de-schotse-aanpak/

Alle kinderen in zicht met big data (GIRFEC)

Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data (met een link naar de blog van Sven Snijer) - #GIRFEC infiltreert het onderwijs --> 

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

.
.
CURSUS OM KINDERRECHT TE VERWEZENLIJKEN
Ook toepasbaar i.v.m. uithuisplaatsing.
COMMISSIE DE WINTER en COMMISSIE SAMSON: GEEN VERANDERING
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/11/niemand-trekt-de-jeugdzorg-naar-zich-toe-a4002572
Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Kabinet laat alles zo het was; wanneer komt de volgende commissie om geweld in de jeugdzorg te onderzoeken?

Science071: Nieuw onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg

.
.
RSJ-advies Voorontwerp Wet Deelgezag

 Het wetsontwerp dient de belangen van het kind te weinig.

Download het rapport via www.rsj.nl 
Wet deelgezag

https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag

.
.
Cliëntenraad Bjz Limburg met voorzitter KOG-contactpersoon mr A. Groenen
De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg heeft het kort geding tegen die instantie gewonnen. De raad mag van de rechter zijn werk hervatten.