Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Utrechtse politiek wil einde aan Veilig Thuis-affaire - #rtvutrecht

http://rtvu.nl/n/1717233/

 

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG!

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...


 

Veilig thuis: klacht indienen?

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

Nieuwsbrief najaar 2017: zie verderop in deze map

Nieuwsbrief najaar 2017: zie verderop in deze map

Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adresgegevens, anders ontvangt u nooit iets van ons.

U ziet dat u niet gek bent geworden: dit gebeurt echt

https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=043812a11d-Wekelijks-2018-01-10&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-043812a11d-71629465


Prachtig artikel van Marieke Sjerps

 

Deelname evaluatie Jeugdwet

Op de website van het Verweij-Jonker Instituut staat:  14-12-2017Ouders, pleegouders en jongeren gezocht voor evaluatie kinderbeschermingswetgeving

Wilt u Eigen Kracht coördinator worden?

Kijk in de december-nieuwsbrief van de Eigen Kracht Centrale.

Zoekt u een advocaat?

Kijk op deze website in Nuttig om te weten.

JIP nummer 4 van 2017

Omdat Sdu ook in 2018 JIP wil laten groeien, mag deze pdf zonder restricties door abonnees onder belangstellenden worden verspreid

De Inspectie: meeste Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Zorgkrant

Van de 26 Veilig Thuis organisaties is de kwaliteit van 21 inmiddels voldoende; vijf organisaties scoren nog matig.

RTV Utrecht blijft mensen uitnodigen met hun verhalen over misslagen VT te komen. 

Diverse gemeenten: ernstige zorgen over Veilig Thuis - #rtvutrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Dit schreef een donateur:

Jeugdwet artikel 3.3

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. Op dit moment worden de uitkomsten van het congres verwerkt in een document. 

LOC heeft een verslag gemaakt (vergelijkt u het eens met het verslag in de KOG-Nieuwsbrief), dat wij mogen plaatsen:

http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/winternummer-zorg-zeggenschap-2017

 

Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding

 

31 839 Jeugdzorg

Officiële bekendmakingen

31 839 Jeugdzorg

Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisatie van jeugdhulp (6 oktober 2015, Kamerstuk 29 538, nr. 198) hebben de leden van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) mij gevraagd in overleg te treden met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) over waarheidsvinding en daarover te rapporteren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge

Minister H. de Jonge (VWS) en Minister S. Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) hebben op 27 november aan de Tweede Kamer geschreven:

Niet geplaatst door NRC: Rancuneuze ouders?

ingezonden brieven van P. van Berkel en Truus Barendse n.a.v. artikel op 1 september 2017

Advocaten komen in het geweer tegen opgeblazen en zelfs verzonnen "feiten"

http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016.

Deze uitspraak is een lichtend voorbeeld. Waarheidsvinding!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.

D66 heeft op 6 oktober 2017 interessante vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid & Justitie

Kunnen dossiers met fouten geschoond worden? 

De Commissie De Winter mag ook nog heel 2018 aan het onderzoek besteden

Per 1 januari 2018 is bovendien prof. dr. J. Hendriks als lid aan de commissie toegevoegd.

Mishandeling na uithuisplaatsing

Misschien moeten uw brieven ervoor zorgen dat de aandacht vooral naar het heden gaat!
 

Trouw van 21 november 2017 paginagroot artikel over geweld na uithuisplaatsing

De Commissie De Winter heeft het eerste jaar 600 meldingen gekregen van mensen die zijn mishandeld in instelling, pleeggezin of weeshuis.Het onderzoek is beperkt tot de periode na de oorlog. Mensen die daarvoor zijn mishandeld na uithuisplaatsing hebben contact met de Commissie opgenomen: zij willen ook hun verhaal kwijt. "Negen verhalen bundelt de commissie deze maand. ... Alleen al in het kader van de geschiedschrijving moeten we weten hoe wij in Nederland met kinderen zijn omgegaan die bescherming nodig hadden."     KOG voegt hieraan toe: hoe wij in Nederland met kinderen omgaan.

In Nieuwsuur deelt prof. De Winter mee dat nog het hele jaar 2018 mensen contact kunnen opnemen met de commissie. 

Misbruik in de jeugdzorg, NOS-bericht 4 maart 2017
 

NOS

Een kleine 900 mensen hebben zich gemeld voor een schadevergoeding vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg. Tot nu toe is ongeveer 4,8 ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Kinderen in gesloten instellingen behandeld als criminelen

Trouw van 30 november 2017 bevat artikel Gesloten instelling jeugdzorg straft te veel, zorgt te weinig.

Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen

aldus de Inspectie in

Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u  
www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijgseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari 2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Brief van Staatssecretaris Van Rijn over onterechte vrijheidsbeperking

https://www.defenceforchildren.nl/p/48/4788/mo233-m80/onterechte-vrijheidsbeperkende-maatregelen-in-de-jeugdzorg

Meldplicht geweld door jeugdhulp-instellingen

De wet betreft lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een jeugdhulpaanbieder of –instelling tegen een jeugdige of ouder - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id24226-inspecties-informeren-over-meldplicht-geweld-in-jeugdzorg.html#sthash.mfJ50IIy.hhWz9M7D.dpuf

Meewerken aan Kassa?

Ouders Online van 6 oktober 2017 roept ouders op zich te melden ten behoeve van programma Kassa.

Door rechters gedupeerde ouders gezocht door mr Stoutjesdijk

In NRC heeft een advertentie gestaan:

De Kinderombudsman wil het graag van u horen als uw kind met politie uit huis is gehaald.

Wat precies weet u er nog van? Wanneer, hoe, met hoeveel man, waarom? Van de website van de Kinderombudsman: Hij is van mening dat hij door de commotie rond deze zaak niet stil kon blijven, maar zal op dit moment geen andere uithuisplaatsingen individueel onderzoeken. Focus op voorkomen. Wel onderzoekt de Kinderombudsman later dit jaar breder de wijze waarop en de omstandigheden waaronder kinderen in Nederland uit huis worden geplaatst. De focus daarvan ligt op het voorkomen van uithuisplaatsingen en het betrachten van een zo groot mogelijke zorgvuldigheid door instanties indien uithuisplaatsing onvermijdelijk wordt.

De Groninger Krant van 30 november 2016 meldt een levend dossier te willen opbouwen van jeugdzorg- en verwante zaken

Er zal gesproken worden met o.a. uw advocaat.

Ouders Online verzamelt al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen.

Hierop attendeert de schrijver van 'De digitale schaduw', Dimitri Tokmetzis

Op zondag 19 maart 2017 KOG-contactpersoon Harry Berndsen in uitzending over kindermishandeling. Heb je hier zelf ervaring mee die je wil delen? Mail naar demonitor@kro-ncrv.nl.

  http://demonitor.ncrv.nl/kindermishandeling/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

 

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten. Donateurs kunnen kosteloos gedrukte exemplaren bestellen bij alicejansen@planet.nl  Zolang de voorraad strekt.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Nieuwsbrief najaar 2017

JEUGDFEITENONDERZOEK!!!

Nieuwsbrief 1 2017

Wie meewerkt aan DRANG, doet dat vrijwillig.

Nieuwsbrief najaar 2016

alweer: meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief 1 2016

meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief najaar 2015

Bekijkt u vooral pag. 3: Tips voor ouders

Nieuwsbrief 1 2015

Vooral pag. 3 en 4 zijn van belang.

Nieuwsbrief najaar 2014

Kijkt u vooral op pag. 5 en 6 van de Nieuwsbrief: artikel van mr Prinsen over de Schriftelijke Aanwijzing.

 

Nieuwsbrief 1 2014

Emeritus hoogleraar Jo Hermanns is optimistisch over de transitie. Hij noemt de William Schrikker een overbodige organisatie.
Hij raadt aan levensverhalen van mensen met een moeilijke jeugd die toch goed terecht komen te lezen: bovenaan in de map Literatuur de titels.

Nieuwsbrief najaar 2013

Interview met Ada Busman over haar boek Ik zal nooit meer stout zijn. En tips voor als het AMK u wil spreken.

Nieuwsbrief 1 2013

Wethouder Kwint van Heerhugowaard ziet kansen voor jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6


 

De jungle van de Jeugdzorg - Stichting KOG

 

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan.

Bestellen kan via de uitgever
http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Het CBS licht ons in over kinderen met jeugdhulp

Het CBS onderzocht de Jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van gemeenten over het eerste halfjaar van 2017. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen hierover gegevens aan het CBS te verstrekken. Meer dan 90 procent heeft aan deze verplichting voldaan. Hierdoor zullen de gepresenteerde cijfers enigszins een onderschatting zijn van de werkelijk verstrekte jeugdhulp, denkt het CBS. 

Herhaalde jeugdhulp

Van de 150 duizend hulptrajecten die tot 1 juli in 2017 zijn begonnen is in 43.500 gevallen eerder jeugdhulp gegeven. Daarbij is tot maximaal vijf jaar teruggekeken. Het percentage herhalingsgevallen verschilt sterk tussen gemeenten. In De Wolden heeft 50,9 procent eerder jeugdhulp gehad, in Westerveld, Haarlemmermeer, Laren en Blaricum boven de 40 procent, tegenover 18,6 procent in Amsterdam. Bekijk de resultaten per gemeente op de kaart van het CBS.

Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

De cijfers zijn bloedstollend.

Het centraal bureau voor de statistiek maakt ons wijzer

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82969NED&D1=a&D2=a&D3=0%2C21-24&D4=l&VW=T

119.000 of 1.660 mishandelde kinderen?

Uit Nieuwsbrief 3 van het Nederlands Advocaten Comite Familie- en Jeugdrecht

Waarheidsvinding? Kwaliteit? De Algemeen Directeur van de RvdK aan het woord

http://nieuwejeugdbescherming.nl/article/annette-roeters/

De raad voor de kinderbescherming gaat werken vanuit de nieuwe jeugdwet
 

Anders vasthouden met een nieuwe directie

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt vanuit de bedoeling van de Jeugdwet, die bevordert dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit.

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Kwaliteitskader raad voor de kinderbescherming 2016
 

Het kwaliteitskader 2016

Raad voor de Kinderbescherming

Het kwaliteitskader is geschreven voor onze cliënten en professionals. In heldere taal en met voldoende ruimte om te doen wat er per casus nodig is.

Jeugdbescherming heeft onderzoeksrechter nodig Groninger Krant
 

Groninger Krant

Wat ze nu in de jeugdwet hebben ingebouwd met artikel 3.3 is een soort gedragscode die suggereert dat de Raad voor de Kinderbescherming zoveel ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Motie Klein (eenmans fractie) aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Sinds enkele maanden zijn op alle parketten speciale kindermishandelingsofficieren

https://www.trouw.nl/samenleving/eerst-het-kind-dan-de-dader~a802e793/

NRC doet verslag van onderzoek naar samenwerking in jeugdzorg; de wijkteams komen er niet goed af

Wantrouwen, afwachten, en verantwoordelijkheden afschuiven.

8 november 2017 niet geplaatst door Trouw: Houd wijkteam buiten de deur

Advies voor “gewone” ouders: houd wijkteam buiten de deur, ga er niet mee in gesprek of houd ermee op. Want het is niet verplicht, ook al krijg je steeds te horen dat iets MOET.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

Niet geplaatst door Trouw: Vraag naar zorg of opgedrongen zorg?

Vraag naar jeugdzorg of vraag van jeugdzorg?

In Trouw van 19 september 2017 in artikel Helft gemeenten heeft geen geld meer voor jeugdzorg: “Er is meer vraag naar zorg, terwijl het aantal kinderen niet gestegen is.”

Vraag naar zorg? Zeker. Maar er is ook veel opgedrongen (slechte) zorg, zie de uitzending van Een Vandaag op 9 september.
De Kinderombudsman heeft in 2013 een rapport aangeboden ‘Is de jeugdzorg gegrond?’ Lees en huiver. Sindsdien is de jeugdzorg nog slechter geworden, aldus een gerenommeerde naam in dit veld op het symposium ‘De jeugdbescherming van morgen’ op 18 september.
Prof. M.R. Bruning, (Leiden) schreef in 2005: “Baartman (2005) geeft aan dat er een tendens is om elke situatie die zorgelijk is aan te duiden als kindermishandeling.”
Lyme, vechtscheiding: goudmijnen voor jeugdzorg. Jarenlang geconstateerd ondeskundig feitenonderzoek treft nu niet alleen kinderen en hun ouders, maar de portemonnee van de gemeente.

Truus Barendse, Haarlem

Vraag naar jeugdzorg? Vraag van jeugdzorg.

Drang? Hoepel toch op!
  1. http://loc.nl/blogs/dranghulp-in-de-jeugdwet-is-een-sociale-staatsgreep

 

Onderzoek naar Rotterdamse 'drangtrajecten' bij jeugdhulp

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/

Drang en dwang; zie ook in Nuttig om te weten Uitleg voor cliënt, professional en gemeente over drang

https://sites.google.com/site/ouderszhz/jeugdwet/rechtsbeschermingbijdranghulp
U moet dit overnemen en googelen.http://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
De bestuursrechter in Rotterdam maakt korte metten met drang.

Werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams

In de Handreiking Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering (uitgave van de beide ministeries en de VNG) staat o.a.: De gemeente zal moeten zorgen voor duidelijke werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams, zeker wanneer de regie van het wijkteam overgaat naar de gecertificeerde instelling. ... Hoe beter de samenwerking en afstemming, hoe effectiever de hulpverlening georganiseerd kan worden.

Het project De breed inzetbare professional
 

De ketenkameleon

Raad voor de Kinderbescherming

De drie belangrijkste ketenpartners rond schoolverzuim in Haarlem wilden graag meewerken aan de proef van Fatima: Leerplicht, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Straks moeten twee medewerkers van elke organisatie, zes in totaal, ervoor zorgen dat een schoolverzuimend kind ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Enkele links overgenomen van Dark Horse

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2017/10/onderzoeksrechter-voor-eerlijk-familie.htmlhttp://svensnijer-essays.blogspot.nl/2017/08/peter-prinsen-over-jeugdzorg-deel-1.htmlwww.advocatencomite.nl   Even overnemen op google o.i.d.; rechtstreeks lukt niet. Zie ook op deze website: nuttig om te weten.
 

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.           
3 mei 2012

Op  http://www.kcco.nl/doc/opvoeden_in_het_publieke_domein.pdf is te lezen dat de Savanna zaak, volgens Goos Cardol, een keerpunt is binnen de jeugdzorg.
pg 3: Begin van zijn lectoraat: 'Vandaag, 26 januari 2012, is het precies 6 jaar geleden dat de moeder van Savanna werd veroordeeld tot zes jaar detentie en tbs'
pg 5: 'De dood van Savanna kan wel worden gezien als een markering in het denken over zorg voor kinderen. De ideeën en ontwikkelingen over wat goede zorg is volgden elkaar na 2004 snel op in de politiek, in de samenleving en binnen de jeugdzorg.'
'Er was maatschappelijke onrust over het mogelijk toegenomen aantal uithuisplaatsingen na het overlijden van Savanna' (Boersema 2009). 
 
De huidig directeur van Bjz Groningen Martin Sitalsing (voormalig korpschef) ziet de zaak Savanna als een keerpunt. Hij zegt in Tijd (bijlage Trouw 6 oktober 2012, pg 18) over zijn mensen 'Ik sta achter ze, zeker als zaken niet goed gaan. Ze moeten af van het angstdenken dat is ontstaan na de dood van de peuter Savanna - waarvoor een medewerkster van jeugdzorg verantwoordelijk werd gehouden. Ze denken te veel na over eventuele consequenties voor hun functioneren. Ze zouden weer moeten handelen vanuit hun gevoel, en vanuit kennis en professionaliteit..... Politici hebben de mond vol van daadkracht, maar als het misgaat in de jeugdzorg laten ze mijn mensen vallen als een baksteen'.
De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld

JGZ-academie presenteert nieuwe e-learning kindermishandeling

 

Münchhausen by proxy

https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1  http://www.tvgids.nl/zembla/programma/35451091/

Ouders van lymepatiëntjes hebben zich georganiseerd

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72177/ouders_lyme_pati_nten_verdacht_van_kindermishandeling

Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Motie Van der Burg (VVD) en Ypma (PvdA) aangenomen: forensisch-medische expertise voor kinderen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

OTS en UHP geven de meeste klachten bij Kinderombudsman

Kinderombudsman krijgt vooral klachten over jeugdzorg

 

Rapport Kinderombudsman 'Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016'.

De Kinder Ombudsman heeft een belangrijk rapport uitgebracht, waar KOG het van harte mee eens is.

http://loc.nl/blogs/de-jeugdwet-is-vooral-visieloos

In 'De jeugdwet is vooral visieloos' staat ook het rapport 'Mijn belang voorop?'

Informatie van mr H.F.M. Struycken, o.a. over wie bevoegd is met politie uw kinderen op te halen

Leest u vooral VII in Pleitnotities (pag. 12): de deurwaarder.

Tuchtrecht in de jeugdzorg blijkt werkelijk iets voor te stellen

http://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

Schadevergoeding en dwangsom:

niet-leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.

Wij zijn dus niet de enigen die vinden dat de professional bij de RvdK te laag is opgeleid

https://kennisnetjeugd.nl/blog/355-stelling-de-raadsonderzoeker-is-te-laag-opgeleid

Huiselijk geweld

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2016/Nieuwe-aanpak-nodig-voor-huiselijk-geweld

De ene vechtscheiding is de andere niet

https://www.divorcechallenge.nl/inzendingen/bijdrage-van-corine-de-ruiter-ferko-ory-en-stichting-zijweg-tineke-franssen

Visie mr ir P.J.A. Prinsen op de zogenaamde vechtscheiding

Kwesties.htm

Reactie op visie mr Prinsen van donateur Carina van den Dongen

De jeugdzorgketen kan wat mij betreft worden opgedoekt. Het is een geldverslindende machine waar veel mensen hun brood mee verdienen en nog al eens ten koste gaat van het welzijn van kinderen en hun ouder of ouders. Te vaak is er te weinig kennis van zaken of meent men dat men verstand van zaken heeft. Indien jeugdzorg zich gedraagt als een staat in de staat, ontstaan er grote problemen voor burgers

Conflictscheiding en de urgentie van goed onderzoek betreffende omgangszaken

KOG-donateur Carina van den Dongen heeft informatie verzameld over huiselijk geweld en schreef een artikel over dit onderwerp

Volop in de aandacht: de vechtscheiding. De Kinderombudsman: Vechtende ouders, het kind in de knel.

Vechtscheidingen zijn een ramp, maar elke scheiding waarin de ouders niet op een lijn zitten, lijkt nu maar vechtscheiding te heten.
Jeugdzorg stort zich erop, en dat gaat niet altijd zachtzinnig. Bovendien is objectiviteit soms ver te zoeken en laat Bjz zich voor de kar van een agressieve maar sociaal vaardige ex spannen.

Leest u ook in deze map Conflictscheiding van Carina van den Dongen

De Kinderombudsman heeft 17 april en 28 oktober 2015 een rapport uitgebracht over jeugdzorg sinds 1 januari 2015.

"De zorg waar ze recht op hebben."
In de loop van 2015 zullen nog twee vervolgrapportages verschijnen.


Op 28 oktober 2015 heeft de Kinderombudsman zijn tweede rapportage over de transitie gepubliceerd. Staatssecretaris van Rijn zegt de signalen van de Kinderombudsman serieus te nemen: ‘De Kinderombudsman signaleert dat gemeenten steeds vaker op de stoel gaan zitten van hulpverleners. Dat kan en mag echt niet.’

Verslag van commissievergadering op 1 april 2015 in Velsen, en artikel.Verslag door lid van Velsen Lokaal, de op 1 na grootste partij in de raad.

http://velsenlokaal.nl/raadssessie-regionale-ombudsfunctie-sociaal-domein/

Op www.inspectieloket.jeugd.nl (googelen, lukt niet vanuit deze website) staat een lijstje van waarborgen waarlangs ieder dossier met persoonsgegevens van gezinnen en kinderen kan worden getoetst. Kort resume van de Jeugdwet, WBP, WGBO etc.

Er zullen ongetwijfeld talloze gevallen zijn van lopende klachtprocedures, die niet zijn afgerond.

 

Mr Prinsen maakt de jeugdwet toegankelijker

Wie weet nu nog iets?!

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM

Mevrouw, mag ik bij u wonen? Caroline Karssen e.a.

uitgegeven in 2014, vlak voor en met het oog op de Transitie. De ghostwriters zijn twee journalisten van het blad Kindermishandeling, het materiaal is geleverd door een gedragswetenschapper/onderwijspsycholoog bij de afdeling gedwongen jeugdhulp van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

JBRA (vroeger BJAA) legt geen dossiers meer aan en maakt geen gespreksverslagen. KLAGEN! Of toch wel?

De code van de beroepsgroep schrijft toch echt de verplichting voor . Ik zie hier zich al een zelfde constructie aandienen zoals die nu gehanteerd wordt met gedragsdeskundigen in dienst van BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming.
Ik denk dat we over het niet voeren van dossier dus blijkbaar niet bij de inspectie moeten zijn maar beter het tuchtrechterlijk traject bij de beroepsgroep kunnen opstarten .
Indien voogden dalijk vaak genoeg op hun verplichtingen qua dossier voering gewezen worden door de Colleges van Toezicht en / of beroep dan zullen ze het ook wel snel zat worden .
 
Tel daarbij op dat de verplichting voor de gecertificeerde instellingen er is dat er slechts geregistreerde medewerkers in dienst kunnen of mogen zijn dan moet dat wel lastig worden om zonder dossier te werken voor de geregistreerde medewerkers. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat de Colleges van Bezwaar en Beroep een ruim aanbod krijgen van klacht - c.q. bezwaarschriften.
 
Dit is dus een punt waar de mening van de inspectie haaks staat op de voorschriften van de beroepscode.

Aldus een donateur

 

Ouders on line heeft een schitterend artikel, mede-ondertekend door o.a. KOG

Werkelijk deskundigen en FEITEN!!

Op 20 augustus 2014 heeft het Hof in Den Haag de puntjes op de i gezet: de wet noemt niet voor niets termijnen

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:2801

Nieuw beleid beoordeling verzoeken machtiging uithuisplaatsing van de Rechtbank Den Haag, brief aan de Haagse Vereniging Jeugdrechtadvocaten van 17 april 2014

http://www.hvja.nl/web/2/1401198187/Nieuw-beleid-beoordeling-verzoeken-UHP /

(Bericht van de heer P. Tonnon) Rechtsbijstandsverzekering steeds vaker beperkt

http://www.nugeld.nl/portemonnee/3886066/rechtsbijstandverzekering-steeds-vaker-beperkt.html

De deuren van de rechtszaal zijn dichter dan tevoren:
op 5 april 2012 heeft de Tweede Kamer wetsvoorstel 32856 zonder stemming aangenomen.
De deuren van de rechtszaal zijn vaak wel "open":

Wekelijks veel uitspraken op veel  rechtsgebieden, in ieder geval ook jeugdrecht.   

Eigen Kracht wordt nog belangrijker
http://www.eigen-kracht.nl/nl/artikel/meer-regie-bij-burgers-met-familiegroepsplan
Raadpleeg als het even kan nooit een "deskundige organisatie": gebruik gewoon uw eigen gezond verstand!

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/22/jeugdzorg-straft-onterecht-voor-doktertje-spelen/ http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:3859&keyword=amk

Op 16 mei 2013 heeft de kinderrechter in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over contact met ouders bij uithuisplaatsing

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2013%3ACA3239&keyword=LJN  
 

1) De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 20 december 2012 bepaald dat Bjz/AMK de conclusie van een rapport moet veranderen, 2) de Rechtbank Amsterdam op 12 april 2012 ook.
1) Kindermishandeling is niet bevestigd en niet weerlegd: een conclusie die suggereert dat er sprake is van kindermishandeling. Deze vader is bereid anderen met hetzelfde probleem te helpen met de procedure. Maar het Hof Den Haag bepaalde op 10 juli 2013 dat Bjz de conclusie niet hoefde te veranderen.
De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 19 maart 2012 een uitspraak gedaan waar men zich, ook als het niet om gesloten plaatsing gaat, op kan beroepen

De kinderrechter constateert dat er niet tijdig een behandelplan is ingediend. Slechts ingediend is, enkele uren voor de terechtzitting een conceptbehandelplan, waaruit bovendien niet duidelijk blijkt wat voor behandeling de minderjarige zal gaan ontvangen. Bij dit conceptbehandelplan zijn, anders dan uitdrukkelijk in het dictum van de beschikking d.d. [datum beschikking] 2012 geformuleerd, niet betrokken de resultaten van het onderzoek verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog. Er is geen schriftelijk verslag van de bevindingen van een psycholoog, evenmin is er een psycholoog ter terechtzitting verschenen. De kinderrechter constateert dat er helemaal geen onderzoek is verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog.
De kinderrechter constateert dat Bureau Jeugdzorg met betrekking tot deze minderjarige de opdracht zoals opgenomen in maar liefst drie verschillende beschikkingen heeft genegeerd. De minderjarige is de dupe van deze gang van zaken. Naar het oordeel van de kinderrechter is deze gang van zaken schandalig.

Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage over recht op inzage van alle stukkenop 15 augustus 2011, LJN BT 7172

onderzoeken AMK, contactjournalen, gespreksverslagen etc. Zij willen inzage en afschrift van al deze op de zaak betrekking hebbende stukken. Bij afzonderlijk e-mailbericht van dezelfde datum hebben eisers voorts aangegeven dat zij een afschrift willen van alle stukken betreffende de drie kinderen, met uitzondering van de beschikkingen en verweerschriften vanaf 2007.

Uitspraak Hoge Raad over ontvankelijkheid op 14 oktober 2011, LJN BR 5151

Hoge Raad vaart nieuwe koers: ook als de uithuisplaatsing inmiddels achter de rug is, kan men cassatie instellen.

Jo Hermanns, emeritus-hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA, zegt in De Telegraaf precies wat we willen horen!
„We gaan kinderen weer opvoeden in plaats van ze als patiëntjes te behandelen. Dat hoop ik tenminste.” Hij is gematigd optimistisch over de nieuwe Jeugdwet die deze week in de Tweede Kamer werd besproken.

De psychiatrie vindt nu dat PDD-NOS niet bestaat.

In de zojuist gepubliceerde vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is PDD-NOS geschrapt.

In Ouders on Line van 16 april 2012 artikel over het Elektronisch Kind Dossier of wat de laatste naam wezen mag

Kindermishandeling komt vaker voor bij armoede dan bij welstand. Er is dus sprake van een correlatie (samenhang). Maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van een causaal verband. Armoede leidt niet automatisch tot mishandeling. Correlatie en causaliteit worden continu door elkaar gehaald.

Commentaar op 'Geen kind buiten spel'. CJG big brother. De schrijver van dit stuk vindt het niet goed dat hier iets anders mee gebeurt dan uitprinten voor eigen gebruik.

Het grote gevaar van een mogelijke kokervisie bij jeugdzorgwerkers o.g.v. hun ‘ervaring’ en/of opleiding, is opnieuw sterk aanwezig.
Gedwongen Jeugdzorg moet verantwoorde Jeugdzorg zijn: voor de echte noodgevallen; niet voor de zekerheid.

Centra voor jeugd en gezin, Kamerstukken II 2010/11, 31 977, nr. 9  niet vrijblijvende samenwerking binnen de jeugdketen

Dit wetsvoorstel komt voort uit twee beleidsvoornemens die nauw met elkaar verbonden zijn. Ten eerste meer aandacht voor preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen: Centra voor jeugd en gezin. Ten tweede voor een niet vrijblijvende samenwerking binnen de jeugdketen om in actie te komen als er signalen zijn dat een kind in de problemen dreigt te komen.